Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, C év, Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje

Az ünnepben ez a három szent nap hatásában egyetlen napot jelent. E napokon Jézus "fölemeltetésének, az Atyához menetelének" titkát éljük át. -- Jézus utolsó vacsorája tanítványaival, kereszthalála és harmadnapon való föltámadása egyetlen fölfoghatatlan valóság. -- Isten szereti az embert, szereti még akkor is, ha erről az ember nem is tud, ha nem is akarja. Isten megmenti az emberiséget örökkévaló és emberré-lett Fiának föláldozásával!

A "LEGNAGYOBB SZERETET" HÁROM NAPJA
Gondolatok Nagycsütörtökről
Anselm GRÜN OSB és Michael REEPEN OSB "Gyógyító egyházi év" című könyve alapján. (Bencés Kiadó és Terjesztő Kft, Pannonhalma 2000.)

Jézussal együtt járjuk az utat ezeken a napokon, egyben emberré válásunk útját is járjuk. Ez az út négy lépésben valósul meg: elfogadás (Nagycsütörtök), elengedés (Nagypéntek), eggyé válás (Nagyszombat) és újjászületés (Húsvét).

Nagycsütörtök az "elfogadásról" szól

A zsidók számára már a közös étkezés is a másik elfogadását jelenti, az eggyé válást vele. Ahogy a kenyér eggyé válik azzal, aki megeszi, és a bor teljesen átjárja az ivót, úgy lesz Krisztus egy velünk az eukarisztiában. Nincs már semmi amit ne fogadott volna el bennünk.

A lábmosás szemléletes módon tárja elénk azt, ami minden eukarisztiában megtörténik, hogy Krisztus bűneinkkel együtt fogad el bennünket, lemossa bűneinket, és egészen egyek leszünk Vele. Jézusnak az Olajfák-hegyén az elfogadás annyit tesz, mint igent mondani Isten akaratára és mindarra, amit Isten elvár az emberektől, megbékülni a saját sorsával. Életünk során valamennyien belekerülünk ebbe a szorosba, amely elől nem tudunk kitérni.

Nagycsütörtökön az Egyház arra hív bennünket, hogy töltsük Jézussal virrasztva az éjszakát, hogy hozzá hasonlóan mi is keresztülverekedjük magunkat félelmünkön az Atya akaratának elfogadására.

SZENTMISEKOMMENTÁR

Mise saját, Dicsőség, Prefátió az Eukarisztiáról

Bűnbánati szertartás

Az eukarisztia helye kisebb nagyobb árulásainknak kerete: "Azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret".

 • Urunk, ha az életünkben az eukarisztiának kevés teret engedtünk: URAM, IRGALMAZZ!
 • Uram, ha nem tudtunk mindig odaadóak lenni a szeretetben: KRISZTUS, KEGYELMEZZ!
 • Urunk, a szeretetben és a testvéri közösségben megtapasztalt határozatlanságainkért: URAM, IRGALMAZZ!

Igeliturgia

Olvasmány: Kiv 12,1-8.11-14
Személyek egy csoportja, akkor válik igazán közösséggé, ha egy családi gesztusban megjelenik egy ismétlődő szertartásos forma. Az erkölcsi törvény és a szertartásosság biztosítanak egy stabilitást és egységet. Így van ez Izrael életében is, amikor a törzsek összejönnek, hogy megünnepeljék szabadulásukat: a Húsvétot, mely örök jele és jelenléte számukra Isten szeretetének.

Szentlecke: 1Kor 11,23-26
Az Egyház húsvéti hitének alapvető szavaira és mozdulataira emlékezteti a korintusiakat Pál apostol. Ha keresztény szeretnék lenni, akkor hagynom kell magam Krisztus által formálni. Össze kell törni magunkban a világ bűvöletét, hogy igazában Ő legyen jelen bennünk és testvéreinkben.

Evangélium: Ján 13,1-15
Jánosnál a Húsvétról szóló fejezetében nem találunk jeladást a "vacsorára". A keresztény magatartás alapvető viselkedése rajzolódik ki szavaiból melyet a szolgálat köré, tudnánk csoportosítani. A szeretet - emlékeztet minket az első század keresztény közössége - a leghitelesebb jézusi üzenet. Ő önmagát adja a kenyérben, a kereszten és mindörökké az emberért szeretetből.

Hívek könyörgése

"Ő néz engem, én nézem Őt" - mondja egyszerűen az ars-i plébános. Minden találkozás számunkra is ez a szenvedélyes elmélyülés Veled. Te vagy aki megerősítesz minket, aki szeretsz. Imádságunkban mi is ezt szeretnék megerősíteni, amikor mondjuk: Újíts meg minket Urunk, szeretetedben.

 1. Jézus, te élő kenyér vagy! Kenyér, táplálék, aki újra megerősítesz. Egyházad legyen ennek az élő szeretetnek a táplálója ebben az elkeseredet világban.
 2. Jézus, te annyira szerettél minket, hogy gondoskodtál a papokban rólunk, hogy mindig legyen lelki táplálékunk. Add, hogy ők is mindig olyan szentül, átadva magukat neked szolgálják a rájuk bízottakat mint ahogy Te szolgáltad.
 3. Jézus, az eukarisztia az örök élet záloga. Add, hogy más biztonságot ne keressünk a világban mint a te szereteted, amely az oltár közösségében folytonosan megújul.
 4. Jézus, add, hogy minden lépésünk te élj, minden szavunkban te szólj, minden cselekedetünkben te cselekedjél. Maradj velünk mindenkor.
 5. Jézus, add, hogy minden szentmise egy megtérés legyen számunkra, a találkozás és a kiengesztelődés helye.

Urunk, Jézus, bocsásd meg bűneinket, add, hogy tiszta és nyitott szívvel tudjuk fogadni amit ma készítesz számunkra az eukarisztiában, hogy mindnyájan egyek legyünk, és szent hitünkben megerősödjünk! Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Bevezetés a Miatyánkhoz

Testvérek! Abban az órában amikor Jézus Krisztus ránk hagyta szenvedésének emlékét az oltáriszentséget, a közösséget összefogó szeretetet mi is fogjuk meg egymás kezét és imádkozzunk az egy, közös Atyához: MIATYÁNK.

Áldozás alatti imádság

Urunk,
számtalan alkalmat elmulasztunk, hogy Veled találkozzunk.
Te minden vasárnap hívsz minket,
újra és újra nekünk adva magadat a kenyér és a bor színében.
Add, hogy ezt a kedves vendéglátást soha ne utasítsuk vissza,
Add, hogy mindig készen legyünk arra, hogy befogadjunk Téged.


Bevonulás előtt

Kedves Testvérek!

Az Egyház ünneplésének középpontjában a Szent Három Nap áll. Hitünk titkának, a megváltásnak ünnepe. Az egész teremtett világ és a történelem belemerül Isten szeretetének mélységébe. Nagycsütörtök az utolsó vacsora, az első szentmise, az első papszentelés emlékünnepe. A testvéri szeretetnek, a közösségnek és az egységnek az estéje. Templomunk ma az utolsó vacsorának a terme, ahol a pap Jézust jeleníti meg, a hívek pedig az apostolokat. Az ősegyházban a mai nap volt a bűnbánók visszafogadásának időpontja. Jézus megmossa lelkünket és kész arra, hogy testének és vérének vételével végleg beköltözzön hozzánk.

Az a húsvéti lakoma - a Pászka, - melyet Jézus is megünnepelt tanítványaival a szabadulás feletti örömben telt. Szentmisénken ezt az örömöt idézik fel a liturgia fehér színe, a virág, az orgonaszó, a felcsendülő Dicsőség, melyet a csengők hangja kísér.

Egyben megjelennek a fájdalom jelei is. Megrázó ellentétek feszülnek. Jézust azon az éjjelen fogják el, amikor szeretetének legnagyobb jelét adja. Elnémulnak a harangok, a csengők, nem szólal meg az orgona sem a feltámadásig. Mint a leölésre szánt bárány - így némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik barátaitól, feltárja előttük a szenvedés és a szeretet összefüggésének titkát. Megígéri a vigasztaló Szentlelket, aki Egyházzá alakítja a tanítványokat és minket is megtanít mindenre.

Szentbeszéd után

A székesegyházakban a püspök, a templomokban a pap megmossa a 12 apostolt jelképező tanítványa lábát, ahogyan Jézus is tette az utolsó vacsorán. Ez a szertartás nem erkölcsi példa az alázatról, hanem valódi kinyilatkoztatás: Isten így alulról, mint egy szolga tekint ránk. Isten Fia szolgává teszi magát. Szeretettel szolgáljatok egymásnak! A szertartást az Egyház egyik ősi szövegű imádsága kíséri: "Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk."

(antifonák)

A hívek könyörgései során felidézzük Jézus nagycsütörtök esti imáját az Atyához: "Érettük könyörgök, és azokért akik szavukra hinni fognak bennem." A magunk terhei mellett egymás terheit is vigyük Isten elé, hiszen Jézus mondta: Amit ketten vagy hárman kértek az én nevemben, megkapjátok."

Áldozás előtt

A mai szentmisén két szín alatt áldozunk. Krisztus vérének a vétele emlékeztessen arra, hogy nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. Lemondva kényelmünkről, kedvetlenségünkről, megszokásainkról. A kiengesztelődés, az egység és az áldozatokkal járó szeretet szentségéhez járulunk.

Zárókönyörgés után

Az Eukarisztiát nem helyezzük vissza a tabernákulumba, hanem a kereplők ünnepélyen hangja mellett az őrzési helyre visszük. A magányban várakozó, kiüresedett Jézust jelképezi az oltár lecsupaszítása: az oltárfosztás. Jézus minden emberi vigasztalástól távol, tanítványaitól elhagyottan várakozik a fájdalmas csendben. Ezt a csendet jelenti, hogy a mai szentmise végén nincs áldás.

Oltárfosztás után

Elkísérjük Jézust a Getszemáni kertbe, ahol vérrel verítékezése a viszonzatlanul maradt szeretet feletti bánatnak szól. Nemsokára bevonul Jeruzsálembe. Megkötözve, bűnözőként, az éjszaka sötétjében. A sötétség, a bűn, a megváltásra várakozás órái jönnek. Jézus kér: imádkozzunk vele együtt. Virrasszunk. Holnap Nagypénteken csendes elmélkedő napot tartunk Jézus megváltó kereszthalálára emlékezve.


LITURGIKUS-NAPTÁR

Fülöp Ákos atya (liturgikus naptár) - Bárdosi Éva (hívek könyörgése)

 • Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
  • Kiv 12, 1-8.11-14 A bárány vérével kenjétek meg az ajtófélfát, ez megóv a megsemmisítő csapástól.
   1Kor 11, 23-26 Valahányszor e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.
   Jn 13, 1-15 Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.
  • Mielőtt Jézus az ég és föld között karját kitárta, hogy Isten eltörölhetetlen szövetségének jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot ( V.ö.: VI. kánon)
   A szentmise végén szentségi ének kíséretében a pap az Oltáriszentséget a megőrzés helyére viszi - lehetőleg nem az évközben használt helyen - majd csendben bevonulnak.
   Oltárfosztás, minden különösebb szertartás nélkül.
  • Hívek könyörgése:
   1. Tedd számunkra az utolsó vacsora ünneplését mindig mélységes közösségi elménnyé veled és egymással! Segíts, nehogy szereteted legnagyobb jelét félreértsük! Hallgass meg, Urunk!
   2. Add, hogy mindnyájan közösségben lehessünk veled! Mosd meg a lábunkat, hogy egészen tiszták legyünk! Hogy ma ismét az elsőáldozásra készülők sóvárgásával vágyakozzunk a veled való találkozásra! Hallgass meg, Urunk!
   3. Szívből kérjük a pápa, a püspökök, a plébánia valamennyi egykori és jelenlegi papja számára: hogy papságukat mindenkor szolgálatnak tekintsék, és alázatos odaadottságuk boldoggá tegye őket! Hallgass meg, Urunk!
   4. Hogy az Utolsó vacsora emléke testvéri szeretettel kapcsoljon össze mindenkit, aki hozzád tartozik vagy feléd törekszik! Tégy bennünket egymás számára is megtört, fogyasztásra alkalmas kenyérré! Hallgass meg, Urunk!
   5. Add, hogy találékony szeretettel, és fáradságos munkával akár, meghaladjuk legalább saját környezetünkben az éhség, a fájó szegénység problémáit, hallgass meg, Urunk!
   6. Szeretetednek ez az örök jele legyen a híd, amely most is összekapcsolja az élőket és holtakat! Múljon felül minden megosztottságot, gyógyítson be minden sebet! Titokzatos Tested szétszakítottságát is gyógyítsa be, és adja meg nekünk egyszer az eucharisztikus asztalközösséget minden kereszténnyel! Hallgass meg, Urunk!

ELMÉLKEDÉS

Forrás: Vasárnapi Kalauz - http://www.piar.hu/pazmany

Az ünnepben ez a három szent nap hatásában egyetlen napot jelent. E napokon Jézus "fölemeltetésének, az Atyához menetelének" titkát éljük át. -- Jézus utolsó vacsorája tanítványaival, kereszthalála és harmadnapon való föltámadása egyetlen fölfoghatatlan valóság. -- Isten szereti az embert, szereti még akkor is, ha erről az ember nem is tud, ha nem is akarja. Isten megmenti az emberiséget örökkévaló és emberré-lett Fiának föláldozásával!

O: A húsvéti báránylakoma emlékeztesse a választott népet: hogyan szabadította ki Isten őseiket az egyiptomi rabságból!
S: A szentmiseáldozat: Krisztus keresztáldozatának megújítása.
E: Mindhalálig szerette övéit.

Első olvasmányhoz / 2Mz 12,1-8.11-14
A pászka-ünnep ősrégi pásztorünnep volt. Izrael a kovásztalan kenyér ünnepével ekkor ünnepelte az Egyiptomból való kivonulás emlékét. Minden nemzedék újra átélte a szolgaságból való szabadulás élményét, mikor a föláldozott bárányt fogyasztották. Megemlékezvén Isten szabadító tettéről, új meg új erőre kap a remény egy még nagyobb, végleges üdvözülés felé. (2Mz 12,21-28; 5Mz 16,1-8)

Válaszos zsoltár / Zsolt 116(114-115),12-13.15-16.17-18
Hála a szabadulásért

Szentleckéhez / 1Kor 11,23-26
Az Újszövetség négy helye tudósít Jézus utolsó vacsorájáról: Mt 26, Mk 14, Lk 22, 1Kor 11. Lényegében azonosak e beszámolók: a kis eltérések főleg különféle helyi liturgikus gyakorlatból erednek. E vacsorával Jézus betöltötte és teljesítette az Ószövetség nagy előképeit és ígéreteit. A húsvéti lakomának új, végleges értelmet és tartalmat adott. Őmaga Isten szolgája, aki életét adja sokak bűnéért (Iz 53,4-5; 42,6); Ő a föláldozott Bárány, vérével új szövetséget alapít (2Mz 24,8; Jer 31, 31-34). E lakomában való részesülés: egység Krisztussal az Ő halálában és megdicsőülésében; egység mindazokkal, kik egyazon kenyeret eszik és kikért Krisztus meghalt.

Evangéliumhoz / Jn 13,1-15
Jézus szabadon és tudatosan megy elébe "órájának". Az evangélista Jézus útját ezzel fejezi ki: "Mindvégig szerette őket." Élete végéig, s azon túl: a föltámadásig, isteni és emberi lehetőségei szerint. Isteni nagysága éppen megalázódásában tűnik ki, lábmosástól a keresztig. A lábmosás is, mint a vacsora, elővétele és ábrázolása annak, ami a kereszten történik: szolgáló szeretet, halálig odaadás. A szeretet Jézusnak és az Ő Egyházának élettörvénye. (13,1: Jn 2,4; 7,30; 8,20; 12,23; 17,1 # 13,13-15: Mt 23,8-12; Lk 22,24-30; Fil 2,5.8)

Szentségre várva
Az Isten Báránya magára vette a világ bűneit, és értünk föláldozta magát. "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" -- Krisztus szeretete sürget, hogy szolgáljuk, segítsük egymást.

Elmélkedés
"Ez az én vérem"
Jézus szent vére örök ifjú erő, mert isteni vér; a vértől függ az életenergia, a temperamentum, a típus. "A lélek a vérben van". Ez az a regeneráló, fölfrissítő, fölüdítő erő. E vér éltető erejétől van a kereszténységben és a krisztusi lelkekben a szűzies, tiszta ifjúság üdesége s az a kimeríthetlen termékenység; sem credóján, sem evangéliumán, sem tanán, sem törvényein, sem életén nem venni észre az öregség nyomát. Ez a vér adja a szentek lendületét és izzó érzelmeit.

Ez a vér bátorrá tesz; nem éri be vele, hogy legyen, hanem terjeszkedni, hódítani akar; "bátorságra, merészségre nevel" (Tertullian); a rossz ellen e vér erejében küzdök s biztosan győzök, mert 1. az aktuális szeretet érzelmeivel árasztja el lelkemet; egész valóm érzi, hogy Krisztus szeret, édes, tapadó szeretettel; első szentáldozásomtól, ifjúságom extázisain, meglett korom gyakorlati áldozásain át nagy útiköltségemig érzem ezt. Szeretem és bírom; átkarolom, el nem eresztem, s vele bírom vívmányaim aranybulláját s az örök élet testamentumát. 2. Legyőzöm a rosszat örömmel; az örvendező léleknek nincsenek nehézségei; az öröm a győzelem záloga; még meghalni is tudunk vele; a halál sötétségében is biztos utat nyit nekünk: Proficiscere anima christiana [Utazzál el keresztény lélek]... Menj még a halálba is bizalommal, keresztény lélek! Szeretettel s örömmel győzöm le nehézségeimet.

Sziénai Szent Katalin vérpadra kísért egy lovagot s fejét igazította a bárd alá; azután eléje térdelt s fölfogta kötényében a levágott fejet. "Valami szenvedélyesen édes szeretet fogott el, -- írja gyóntatójának, -- mikor a kivégzettnek a vére fröccsent rám és folyt végig rajtam, mert arra gondoltam, hogy más valaki úgy szeretett, hogy önként ontotta vérét értem." -- A szentáldozás egyre szemeim elé állítja azt a más valakit, aki úgy szeret, hogy vérét ontja, vérében mossa meg lelkemet. "Ó vér és tűz, ó véres tűz, ó tüzes vér!" (Prohászka: ÖM, 7:295-296; 34)

+

Szentáldozással annak a testébe változunk át, aki átvette megtestesülve a mi testünket. (Nagy Szent Leó)


Forrás: www.katolikus.hu

Jézus végrendelete (Jn 13,1-15)

Jézus a halála előtti estét tanítványai körében tölti. Most újra elmondja nekik küldetésének titkát. Nemcsak szavakkal, hanem nagyjelentőségű jelekkel is. Jézus egy megrendítő cselekedettel még egyszer összefoglalja életének és isteni küldetésének igazi tartalmát. Ő azért lett mint Isten Fia emberré, hogy a szegényeknek reményt, a betegeknek gyógyulást, a bűnösöknek kiengesztelődést, az éhezőknek kenyeret, a haldoklóknak örök életet ajándékozzon. Ez a szolgálata egy utolsó, az egész emberiségnek szóló szolgálatba torkollik: kereszthalálában kiengeszteli Istent az emberiséggel. Mindezt most azzal teszi láthatóvá, hogy az étkezés alatt odamegy minden tanítványához és megmossa lábukat.

Jézus egy másik mély értelmű cselekedettel is még egyszer kinyilvánítja életének célját, küldetését: értünk emberekért van itt közöttünk, sajátját, saját magát osztja szét az embereknek: az idejét, szavait, szeretetét, barátságát, az örök üdvösséget. Most saját magát teszi étellé és itallá, hogy tápláléka legyen övéinek, és ezt titokzatos módon összekapcsolja halálával és feltámadásával. Saját testét adja nekik táplálékul, hogy egy test és egy lélek legyenek.

Mit tesz az ember egy végrendelettel? Nemcsak kinyitjuk és elolvassuk, hogy azután napirendre térjünk fölötte. A végrendeletet teljesíteni kell, a végső akarat szent, amit meg kell tenni. Ha nekünk egy ember végső akarata szent, és mindent megteszünk azért, hogy teljesítsük, mennyivel inkább kell nekünk, Krisztus tanítványainak az ő végső akaratát szentnek tekintenünk. Mindannyiszor, amikor az Úr asztalához járulunk, eszünk az egy Kenyérből, és iszunk az egy Kehelyből, ezzel Krisztus bennünk él, mi pedig őbenne.

Az Úr utolsó akaratát, amelyet a lábmosás jelképes cselekedetével hagyott ránk, a mindennapi életünkben kell teljesítenünk. Ezt azzal tesszük meg, ha viseljük egymás terhét, ha azokkal az adományokkal, amelyeket Istentől kaptunk, másokat szolgálunk, ha a legkisebb szolgálatokat sem tartjuk magunkhoz méltatlannak, hanem éppen ezekben látjuk a legjobb lehetőségeket Urunk követésére. "Urunk segíts minket, hogy utolsó akaratodat teljesíteni tudjuk életünkkel!"

Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
Nagycsütörtök az utolsó vacsora, az elso" szentmise, az elso"
szentáldozás, az elso" papszentelés em-léknapja: a testvéri szeretetnek, a közösségnek és az egység parancsának estéje. Jézus tetteiben a szeretet Lelkének kiáradását tapasztaljuk meg. Ma a templom az Utolsó Vacsora terme. A szentmisét bemu-tató pap Jézust képviseli, a hívek az apostolokat. Jézus ma mondja: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem." Vegyük hát örvendezo" lélekkel.

Gondolatébresztő képek:


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség