Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Nagyböjti idő, Hamvazószerda

Joel 2, 12-18
2Kor 5, 20-6,2
Most van a kellő idő, most van az üdvösség napja.

Mt 6, 1-6.16-18
Atyád, aki a rejtekben lát, megjutalmaz téged!

Hamvazószerda a nagyböjti idő kezdete.

 Itt az alkalmas szent idő, az üdvösségnek napjai, hogy megtisztítsuk a szívünk, lemosva vétkek terheit.  
Alkalmas szent idő. Alkalom a megállásra, a magunkba tekintésre.  
Felelősen szeretném élni az életemet. Felelősen a másik emberért, felelősen a világért. Mit tehetek? Mire kell jobban figyelnem?


Itt a nagyböjt, Jézus Krisztus megváltó művének emlékezetével és a mi Krisztust követő áldozatos életünk megújításával. Szeretnénk a szent negyven nap folyamán a bennünk Krisztus életét éltető Szentlélek erejében áldozatos lelkű és életű küldetését hitelesen teljesítő, jobb keresztények lenni. (Seregély István érsek)

A mai nappal, az Egyház életében új időszak kezdődik: a nagyböjt. Bár a böjti fegyelem külső formájában gyökeresen megváltozott, de lelki tartalmában megkívánja a bűnbánatot, az őszinte megtérést és a kiengesztelődést. Magunkra vesszük a mulandóság külső jelét, hamut szórunk fejünkre, hogy lélekben teljesen megújuljunk.
Szentatyánk a mai napot különleges imanappá nyilvánította. Arra kér mindenkit, hogy böjttel és imádsággal kérjük Istent a békéért.

Horváth István Sándor 2007

A mai naptól  kezdve a  nagyböjti időben 40  napon át  készülünk a  húsvét
ünnepére. A bűnbánattartás  időszaka ez számunkra,  amely lehetőséget  ad,
hogy Istennel való kapcsolatunkat rendezzük. Az Egyház három dolgot  ajánl a  nagyböjtre:  az   imádságot,  a   böjtölést  és   az  adakozást,   amit
alamizsnálkodásnak is nevezünk.
A mai evangéliumban éppen erről a három cselekedetről tanít Jézus. A közös vonás ezekben a tettekben, hogy  nem az emberek szemében szeretnénk  jónak látszani általuk és nem is magunk dicsőségét keressük, hanem egyedül Isten kedvében szeretnénk járni. E gondolat legyen első nagyböjti útravalónk. Emellett  fontos  azt  is  látnunk,  hogy  mindhárom  ajánlott  cselekedet vallásos cselekedet, s  ezt a böjtöléssel  és az adakozással  kapcsolatban külön is hangsúlyoznunk kell.  Ez a második  intelem a nagyböjtre.  Hiszen sokan fogyókúráznak, koplalnak vagy diétáznak,  de ez még nem böjtölés.  A böjt estében Isten kedvéért mondok le valamiről, hogy fegyelmezzem önmagam és jobban tudjak figyelni Istenre. Sokan vannak, akik szeretnek  adakozni, de ezt csupán azért teszik, hogy leírhassák az adóból, igénybe  vehessenek valamilyen kedvezményt vagy szerepeljenek a televízió adakozós  műsorában. Ez a fajta adakozás tehát nem kifejezetten vallásos cselekedet, még  akkor  sem, ha valóban segít a  rászorulókon. Az alamizsnálkodás esetében  Jézust látom  a  szegény  és  rászoruló   ember  személyében  és  Őneki   nyújtok segítséget, tehát itt is a vallási szempont érvényesül.
Harmadik útravalónk  pedig az  legyen a  nagyböjt idejére,  hogy  vallásos
gyakorlatainkkal sose hivalkodjunk. A  jócselekedeteket, az adakozást,  az
imádságot  ne  az  emberek  szeme  láttára  tegyük,  hanem  próbáljuk  meg
titokban, hogy egyedül Isten lásson minket!  

A nagyböjt bűnbánati fegyelme: Péntekenként 14 éves kortól nem eszünk húst, hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk, vagyis húst nem eszünk, csak háromszor étkezünk, és egyszer lakunk jól. Természetesen a betegek fel vannak mentve a testi böjtölés alól.

A böjt: Nem öncélú valami. Aranyszájú szent János szerint azért van szükségünk önmegtagadásra, mert hibázunk a mértékletesség erényében. Emberszerető és megértő Urunk van, nem az ételektől való megtartóztatást és a böjtöt követeli tőlünk egyszerűen csak hanem, hogy az élet dolgaitól elálljunk, és egész időnket lelki dolgokkal töltsük el.

Szent Ágoston kifogásolja azok magatartását, akik a húsétel helyett nehezebben elkészíthető, értékesebb ételeket hajhásznak. Tévednek az ilyenek, ez nem böjt, csupán a fényűzés megváltoztatása.

 


 

Nagyböjti lista 2005 - bevezető

Pár hét már csak húsvét.

Az eucharisztia évében vagyunk. Figyelmünket az utolsó vacsora eseményeire kellene fordítanunk. Mi is történt? Együtt vannak Jézussal!
A nagy ajándékot a közösségre, apostolaira akarja bízni. Minden szentmise közösséget szeretne teremteni. Együtt lenni, együtt imádkozni, együtt énekelni, együtt figyelni a szentírás szavaira. Erőt meríteni a többiek áhítatából, és példát adni minden jelenlevőnek a mi összeszedettségünkkel.
Jézus megmossa lábukat!  Péter tiltakozik, de Jézus megvilágítja tette értelmét: "Ha nem mosom meg, nem leszel tiszta." Csak tisztán!
Megtisztított lélekkel, megtisztított szándékkal, tiszta szeretettel lehet Jézus közösségében jelen lenni. Íme itt  a bűnbánat, itt a bűnbocsánat szentségéhez járulás ideje. Az én Testem, mely értetek feláldoztatik!
Látom a kenyeret, hallom Jézus szavát és hiszek! Boldogok, Tamás, akik nem láttak és hisznek. Látom a keresztre feszített Krisztust, látom a dicsőséges feltámadt Krisztust. Leborulok és imádom őt élő hittel,
viszontszeretettel. Tudom, hogy megváltott. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan!  Íme itt a végrendelet és maga az örökség. Az élet
Kenyere! Az örök élet csírája. Oly "éhség" kell, hogy megteremjen bennem, oly mohón kell vágyakoznom utána. Már velem van, ha számhoz emelem, már magához emel, velem jön ki a templomból. Ő irányít, ha figyelek rá. Ő az erőforrásom, ha vele maradok. A szent negyven nap legyen hát az Oltáriszentségnek szentelt időm!!!


                   Gyulay Endre

Gábor Bálint József OPrem 2005

Isten tartozásban láttatja magát

 

A-év, Hamvazószerda (Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18)

 

Nagyböjt. Előkészületünk kezdődik el a húsvéti misztériumra. Érdemes megfigyelned a többes számokat Jézus felszólításaiban. „Vigyázzatok: a jó cselekedeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy mutogassátok nekik magatokat, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól…Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked” (Mt 6,1.3-4). A többes szám második személy hallatlan fontos. Kulcsok kulcsa: készületed nem egyéni készület, mindig az egyház közösségében történik. Bár a közösség imádságos közbenjárásán és szentjeinek látható példamutatásán van a hangsúly − nagyböjt egyben túlszárnyalhatatlanul személyes utazás is. „Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked” (Mt 6,6). A szent negyven nap annak az ideje, amikor átlátszóvá válik a vallásos ember. Át-tetszővé. Ismét a húsvéti sír misztériumára utalok − hisz ez az átalakulás ennek energiáiból fakad. Ismét párbeszédbe lép velünk a sír-méh Felragyogása. Szükségünk van rá, hogy magunkba igyuk e Feltündöklés minden erejét. Mert a legnehezebb átalakulást jelenti újra áttetszővé válnunk Isten előtt. Nekünk is be kell járnunk ugyanazt a távolságot, melyet a Feltámadott tesz meg. Ő zárt ajtókon, falakon át hatol felénk − nekünk át kell hatolnunk a megérteni vélt és birtokolt hitismeretek falán. Át kell hatolnunk a vélt önismeret, a vélt magabízás, a vélt teljesítmények, és a vélt megigazulás sziklafalain. Összehajtva nekünk is magunk mögött kell hagynunk bűneink halotti leplét − hogy a szeretet mezítelenségében érkezzünk Őhozzá. „Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésed ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked” (Mk 6,17-18). Vonzás ez − Őhozzá. S e „gravitáció” születése a szeretet legnagyobb csodája, mellyel csak találkozhatsz. „Isten megfizet neked”. Érzed a vonzásnak ezt a csodálatos teremtését? Isten tartozik neked! Hallatlan kihívás − közel hívás − ez: az Atya tartozásban láttatja magát, adósunkként! Csak hisszük, hogy ismerjük a szeretet természetét; csak hisszük, hogy megtapasztaltuk mértékeit.  

Nagyböjti lista 2005

február 9. szerda: Hamvazószerda
"Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel!"
(a hamvazás szertartásából)

A hamvazáskor elhangzó mondat az édenkerti történetet idézi, amelynek egyik mondata a Teremtő által "... mert por vagy, és visszatérsz a porba!". Ez a mondatrész nem a bűnre utal, hanem az ember halandóságával van
kapcsolatban. Ezt megelőzően olvashatjuk: "Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, az orrába lehelte az élet leheletét, és az ember élőlénnyé lett." E két mondat között játszódik le a dráma, amelyben az ember megpróbál kitörni törékeny, halandó mivoltából és próbál
olyanná válni, mint az Isten.
A hamvazószerdán elhangzó isteni mondat jelzi számunkra, hogy teremtett mivoltunkból nem tudunk kilépni, ugyanakkor emlékeztető és meghívás arra, hogy ezt ne megalázásként, hanem ajándékként fogadjuk el. Amikor
Isten megformálta az embert, lehetővé tette, hogy új élet jöjjön létre a porból, amely személlyé válhat. Isten vég nélkül folytatja ezt a munkát. Létünk por kereteinek elfogadása tehát nem megalázó, lealacsonyító dolog, hanem annak újrafelfedezésez tudatosítása, hogy a föld pora az élet hordozójává és emberré válik. Elismerése ez Isten szabad, ingyenes, nagylelkű ajándékának. Az emberi személy, sebezhető, ingatag, minden percben az éltető lélegzet ajándékától függ. Ez a létezés első pillanatától
jellemzi az embert. Törékenységünk és sérülékenységünk nem általunk választott, de nem is büntetés, hanem olyan valóság, amely napról napra szorosan kapcsol Istenhez bennünket, akiben ott él - az élet ajándékozásával együtt - irántunk való mély, törődő szeretete. Elismeri
szükségünket, és saját magát adja hűségével, együttérzésével, gyógyításával. Hamvazkodásunk mondatának elkerülhetetlenségén, szomorúságán túl halljuk meg tehát a létünk középpontjába, Istennel való személyes kapcsolatunk elmélyítésére szóló meghívást.

forrás: Magvető lista (2002)

Krisztus követségében járunk . . .

Urunk Jézus Mennyei Atyánk irgalmas szeretetének örömhírét bízta ránk. Ez a világ ténylegesen önző, még akkor is, ha közben egy-egy tragédia kapcsán segítségére sietnek a bajba jutottaknak. Ha nem így lenne, akkor nem lenne köztünk szegény vagy nyomorgó ember, nem lennének a világnak szegény és nyomorban élő országai.
A mi feladatunk, hogy ebben a világban a föld sója legyünk, akik életükkel és szavukkal megéreztessük az emberekkel Isten szeretetét, aki nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. (Vö. Jn 3,17.)

Nagyböjti lelki gyakorlataink szolgáljanak szeretetünk megújítására.
Elemér

 


 

Személyes vonzódásunk Krisztushoz vezetett el arra bennünket, hogy az Egyház liturgikus életébe bekapcsolódjunk. A böjti idő, a készület kezdetén térjünk vissza ehhez a vonzódáshoz!

  • Milyen a kapcsolatod Jézussal? Erős fény vagy pici szikra; morajló ár, tomboló patak vagy csendes bizonyosság?
  • Ma szakíts időt arra, hogy visszaemlékezz Isten tetteire életedben!

Vonj sugaradba Istenem!
mint madár a fészkére, szállnék hozzád,
de látod a lét örömei közt
elpattant a szárnyam csontja.
Végy kosaradba Istenem
mint hal a horogra sietnék hozzád
de látod a gyűrűző mélynek
rám tekeredett ezernyi hinárja.
(Weöres S.: Vonj sugaradba)

 


 

Forrás: Bárdosy Éva

  1. Légy velünk ennek a szent időnek minden napján: tedd böjtölésünket is szabaddá minden hivalkodástól és külsőségességtől, hogy célbajutásunk eszköze legyen! Hallgass meg, Urunk!
  2. Erősítsd elszántságunkat, hogy az időt jól használjuk föl. A kezdetnek ez a jóleső izgalma tartson bennünk sokáig! Hallgass meg, Urunk!
  3. Hogy ne féljünk a szabadságtól, és akkor se csüggedjünk, amikor a szabadulással együttjáró nehézségektől megriadva ismét a kényelmet választanánk inkább! Hallgass meg, Urunk!
  4. Hogy a testi böjtöléssel megtakarított javakból az éhezők jóllakhassanak. Segíts ebben nagylelkűnek, figyelmesnek és találékonynak lennünk, hallgass meg, Urunk!
  5. Őrizz meg a szeretet és a bizalom légkörében életünk egész keresztútján! Hogy természetes legyen számunkra a derűs arccal, illatos fejjel való böjtölés! Hallgass meg, Urunk!
  6. Növeld bennünk a szeretetet minden ember iránt! Hogy az ellenség fogalma egészen ismeretlen legyen már számunkra, és szeretetünk kiterjedjen mindazokra, akiktől eddig idegenkedtünk! Hallgass meg, Urunk!
  7. Adj az elhunytaknak örök boldogságot! Rájuk és az őket gyászolókra áradjon vigasztalásod és békéd! Hallgass meg, Urunk!

 


 

A mai nappal, az Egyház életében új időszak kezdődik: a nagyböjt. Bár a böjti fegyelem külső formájában gyökeresen megváltozott, de lelki tartalmában megkívánja a bűnbánatot, az őszinte megtérést és a kiengesztelődést. Magunkra vesszük a mulandóság külső jelét, hamut szórunk fejünkre, hogy lélekben teljesen megújuljunk.

 


 

forrás: nagyböjti lista (2001)

A hamu a homlokomon ma hideg maradványa egy hatalmas, fényt és meleget, arany ragyogását adó tűznek. Uram, ígérem, hogy láng leszek! Akik a közelembe jönnek, meleget és bátorítást találnak nálam.
A hamu a homlokomon ma fekete jele a tűzbe vetett gyomoknak, melyek megakadályozták, hogy kikeljenek a magok.
Uram, ígérem, kiirtom a szavaimban és tetteimben növekedő rosszakarat tüskéit, a vetélkedés, és megszólás töviseit!

 


 

Hamvazószerda 2003

A mai nappala nagyböjt időszaka kezdődik. Szentmisénkben a bűnbánat jelét a hamvazkodásban vesszük magunkra. A nagyböjt időszaka a bűnbánat és az önmegtagadások időszaka. Szívesen vállaljuk Jézusért mindazt, amit meg tudunk tenni, amit fel tudunk ajánlani. Mai Szentmisénkben csatlakozni akarunk Szentatyánk felhívásához, és a békéért könyörgünk Istenhez. Szentmisénket a könyörgéssel és az igeliturgiával kezdjük.

A Szentmise kezdőéneke:

Az egész világon könyörülsz, Urunk, és semmit sem vetsz el abból, ami kezed műve, eltörlöd az emberek bűneit, ha bűnbánatot tartanak, és irgalmas vagy hozzánk, Urunk, Istenünk.  (Bölcs 11,24-25.27)

KÖNYÖRGÉS

Kérünk, Istenünk, a szent böjt elkezdése adjon erőt nekünk keresztény életünk minden küzdelmére, hogy a bűnök ellen vívott harcainkban az önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Hívek könyörgése

Pap: Testvéreim! A homlokunkra hintett hamu, földi életünk elmúlására emlékeztet. A nagyböjti szent időben indítson ez minket bűnbánatra és könyörgő imára!

1.    Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai szavukkal és példájukkal hathatósan vezessék híveiket bűnbánatra és önmegtagadásra, hallgass meg Urunk!

2.    Irgalmazz, Urunk, híveidnek és bűnbánatunk láttán adj nekünk bocsánatot és békességet, hallgass meg Urunk!

3.    Mutasd meg szereteted fényét, és add, kegyelmed erejét, hogy megőrizzük a békét a világban, hallgass meg Urunk!

4.    Adj erőt és leleményességet, hogy megtaláljuk a böjt és az önmegtagadás legmegfelelőbb módját, hallgass meg Urunk!

5.    Segíts, hogy a böjt és a bűnbánat szellemét, erejét és szépségét meg tudjuk mutatni a világban, hallgass meg Urunk!

Pap: Mindenható Istenünk! Te a böjt és a bűnbánat által akarsz megtisztítani minket. Segíts, hogy a most kezdődő szent időben egyre jobban rád találjunk, megerősödjünk szeretetedben, és kegyelmed erejével a békességet tudjuk erősíteni önmagunkban, környezetünkben és az egész világban. krisztus, a mi Urunk által!

 

 forrás: magvető lista 2003

Joel 2,12-18
Mt 6,1-6, 16-18
        Ma már nem szokásos, de jó visszaemlékezni a régi pápakoronázás egyik szertartására. Egy marék szalma, a pápa elő?tt tű?zbe vetik és a szertartásmester mondja: Szentatya, így múlik el a világ dics?sége. (Sic transit gloria mundi).
        Hamu kerül fejünkre. Így múlik el a világ dicsősége: hiszen alig egy éve még körmeneten, Krisztus Jeruzsálemi bevonulására emlékezve lengettük ez ágakat, ma hamu.
         Egy éve még hányan éltek, akik ma nincsenek itt velünk! Emlékezz ember...
De az élőknek programot is ad e nap: "Térjetek meg, higgyetek az evangéliumnak" Hinni, ismerni az evangéliumot, élni a benne foglalt igazságokat, tanúskodni szóval, életpéldával ezekről.    -    Negyven nap ez a kezdet, Húsvét után folytatni a megkezdettet és odaát látni, akkor is míg itt porrá válik, ami porból vétetett, a FELTÁMADOTTAT.

                                                                    Gy E.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség