Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Évközi idő, A év, Szentháromság vasárnapja

Kiv 34, 4b-6.8-9
Az Úr irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag.

2Kor 13, 11-13
Veletek lesz a szeretet és a béke Istene.

Jn 3, 16-18
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.

A Szentháromságban nem csak Isten titka tárul elénk, hanem szeretete is. A titok felettünk áll, a szeretet bennünk él. A titok előtt meghajlunk, mert Krisztus tekintélye áll mögötte, a szeretete befogadjuk, mert ő előbb szeretett minket.


Dr. Benyik György 2005

Szentháromság vasárnapja
Jn 3,16-18
„Úgy szerette Isten a világot…”

Isten és a világ, nem ugyanazon a pályán mozog, nem ugyanazokat a törvényszerűségeket követi, sőt nem ugyanazokat az értékeket szeretné megvalósítani. A Biblia Istennek és a világnak a konfliktusát a bűnbeesés történetével indokolja. Feltételezi, hogy valamikor Isten és a világ között tökéletes harmónia létezett. Ezt követően azonban megbomlott az isteni rend a földön és ez megrontotta az Isten és ember, az ember és ember, valamint az ember és a természet viszonyát. Ezen viszonyok restaurálása kezdődött a törvényadással, folytatódott a prófétai figyelmeztetésekkel, és teljesedett be Jézus Krisztus eljövetelével.
A világ és az Isten, valamint a hívők és a nem hívők, radikális szembeállítása János evangéliumának sajátossága.
János evangéliumában, de másutt is az újszövetségi írásokban, a világ a bűn által átjárt társadalmat és a sátán hatalmában lévő emberiséget jelenti. Ebben a körben Isten igazsága és igazságossága nem jelenik meg. Jellemzője a gonoszság misztériuma. Legfeltűnőbbek benne azok az emberek, akik lázadnak Isten ellen. Egyben csalóka világ is ez, hiszen hallatlanul szilárdnak látszó törvényszerűségei gyakorta kevesek kiváltságát szolgálják és sokakat rabszolgasorshoz hasonló kiszolgáltatottságba taszítanak. Ezt a világot gonosz szellemek, alantas indulatok és érzések kormányozzák. Ez a társadalom akarati ellenállása miatt képtelen megérteni, Isten igazságosságát, Isten bölcsességét. Ennek a világnak a békéje az anyagi biztonság kérészéletű békéje.
Ha Isten és a világ viszonyát most nem a világ oldaláról, hanem Isten felől közelítjük meg, akkor a mai evangélium kiindulási pontja és kulcs mondata ennek a megközelítésnek: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát, adta oda érte.” Annak ellenére, hogy Isten elítéli ezt a világot, mégsem elveszíteni, hanem megmenteni akarja. Jézust csak az érti meg, aki felfedezi, Jézusnak sem országa, sem értékrendje, sem hatalma, sem tanítási módszerei, nem ebből a világból valók. Közte és az Isten között nincs szakadás, de ezért gyűlöli is őt a világ, mert benne semmi közös nincs a bűnös világgal. A világ mozgatórugója a gyűlölet, Isten és Jézus Krisztus mozgatója és pedagógiai elve a szeretet. Ez ugyan János evangéliumából annyira nem világos, de Jézus a bűnösöket is szereti, gyűlölőit is meg akarja váltani.
Jézus halálával vette el az ember bűnét, és megkezdett felépíteni követőivel egy új világot. Jézus megváltott világa és a bűnös világ harcban áll egymással. Annak ellenére, hogy Jézus feltámadása óta ennek a harcnak a kimenetele eldőlt, mégis a két világ közötti engesztelhetetlen harc ma is folytatódik. Radnóti Miklós jól fogalmazza meg a mi helyzetünket: „Még szomorú sem vagyok, megszoktam e szörnyű világot annyira, hogy már néha nem is fáj, - undorodom csak.”
A keresztényeknek pozitív küldetésük van a világba. Jézus Krisztus után a keresztényeknek is tanúságot kell tenni az igazságról. A tanúságtétel közben azonban számolnunk kell a világ ellenkezésével, gyűlöletével, értetlenségével, sőt az üldözésével is. A világban az emberi viszonyok mindig a hatalmasok és elnyomottak, erősek és kiszolgáltatottak viszonyában értelmezendők. Az isteni személyek közötti párbeszéd, sohasem a nagyobb és kisebb közötti párbeszédet jelenti. Az isten személyek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti párbeszéd egyenlők közötti párbeszéd, nem a bűnösök harcával és vetélkedésével megterhelt párbeszéd, hanem a szerető személyek egymás felé fordulása. Ezért Jézus követőinek a Szentháromság életét kell megérteniük, ha azt a világot akarják építeni, amit Isten akart.
B.Gy.


Fülöp Ákos 2005

 Bepillantás Isten benső életébe

Az Atyához megyek, és elküldöm a Vigasztalót, a Szentlelket, Aki eszetekbe juttat mindent. Jézus szavai a Szentháromság titkába engednek bepillantani. Isten a szeretet, a szeretet önmagában nem elképzelhető. Isten szentháromság, amely szeretet-közösséget jelez.

Jézus közösségbe vonja apostolait, és az apostolok is közösséget formálnak a hívőkből. Az Egyház kezdettől fogva közösség, mintája szeretne lenni Isten szeretet közösségének.

Ez a szeretet közösség az egyházközségben valósul meg. Így válhat a plébánia a közösségek közösségévé. Keresztény hitünk nem csupán az egyes embernek szól. Ezért kapunk miden szentmisében küldetés, arra hív Isten, hogy tegyünk tanúságot szeretetéről.

Mennyire fontos nekem a másik ember, aki mellettem ül a padban, akivel rendszeresen találkozom misére jövet-menet? Mennyire igyekszem bekapcsolódni az Egyház életébe? Legyen az plébániai program, vagy egyházmegyei esemény?

A mai, nagyváros lét magányossá teszi az embert. Rengeteg emberrel van kapcsolatunk, még sincs sokszor közösség körülöttünk. A mai világ szétzilálja a családi közösséget is. Hagyom-e saját családomban, hogy egymás mellett élő magányosak legyünk? Vagy tudunk még időt szakítani egymásra. Meg tudom-e hallgatni a másikat, vagy csak a saját ügyem a fontos?

Szentháromság ünnepén szeretnénk megerősítni a közösséghez való tartozást. Szentháromság ünnepén szeretnénk újra nyitni a másik ember felé, megerősíteni szeretet kapcsolatainkat.

                                                                        Fülöp Ákos plébános

Gábor Bálint József 2005

Szentháromságvasárnap (Főünnep)

A-év (Kiv 34,4b-6.8.9; Zs Dán 3,52-56; 2 Kor 13,11-13; Jn 3,16-18)

 

Nagy Ádám képeiből nyílt kiállítás a Szombathelyi képtárban. Összegyűjtött vallásos munkái előtt a szüntelen függést tudatosítjuk − Isten szeretetén. A szemlélődő szem tárja fel a legérzékenyebb függést. Szemünk és Isten jelenléte, a Valóság között − a legérzékenyebb, „láthatatlan” híd feszül. Nem tudatosítjuk, de minden pillantásunk olyan szál, melyen életünk egésze (a szemünkben hordozott világgal) függ Isten szeretetén. Ez a Kozmosz középpontja. Ezt meséli el a chartesi székesegyház minden irányt egybe gyűjtő Rózsa-ablaka „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).Ez az evangéliumi  sor a létezés tengelye. Olyan, mint tenyérben az életvonal. Minden élet reá fűződik fel. A megváltó kereszten az Áldozat egeket megnyitó nehézkedése. A fájdalmas Piéta, Mária karjaiban: kiontott életű gyermeke némaságának súlya. Ám ugyanígy az élet, a növekedés nehézkedései is e köré az élet-tengelyből szövődnek. A Kisdedet szoptató Mária; minden anyja emlőin csüggő gyermek. „Mert az Isten azért nem küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa” (Jn 3,17).Ezt a szentháromságos életvonalat kell végigsimítanunk egymás kezében. Ekkor lesz béke a Földön; békesség közöttünk. Népek kell, hogy megnyissák a népek kezeit; ember az ellenségét; közösségek az általuk belakott és megbántott természet tenyerét. Ez a Szentháromságon való függés megtapasztalása. Különben, Heidegger szavaival: az ember úgy hozza létre környező világát, hogy abban nem lehetséges magát újra felismernie. Ezt a „faktikus életet” nevezi zuhanásnak. Az Istent nem hordozó, őt kizáró élet − maga válik eséssé, anélkül, hogy észlelnénk. „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében” (Jn 3,18).

*

A kegyelem élete − szüntelen hétköznapi megajándékozottságunk − azonban észrevétlen. Elkészülő kakaó, megvetett ágy, megszáradó ruha, megfogant gyermek − mégis a legcsodálatosabb emelkedés. Szentháromság ünnepe alkalom annak tudatosítására: milyen csodálatos utazásban van részünk. Ismét Heideggerrel: „Valódi magunkba szállásba csak akkor van értelme bocsátkoznunk, ha ez a magunkba szállás jelen van; jelen pedig kizárólag egy szigorú felébresztés által lehet; valódi felébresztése pedig egyedül akképp lehetséges, hogy a Másikat egy bizonyos módon kíméletlenül belehajszolják a reflexióba… A reflexióba belekényszeríteni, figyelmessé tenni bárkit is csak úgy lehet, hogy az ember maga indul el, s halad egy darabot úttörőként előre az úton.” A mai evangélium három sora (16.17.18. versek) ilyen ébresztés. A harmadik kijelentés pedig − a látás születése bennünk: „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében” (Jn 3,18). E függésben állva szemléld újra családodban: az elkészülő kakaót, felkapcsolt villanyt, a felizzó sütőt, ruhát forgató mosógépet, a kenyérvágó kést, a közösen megvetett ágyat − most: Szentháromság ünnepén.

SZENTMISEKOMMENTÁR

Bertalan atya kommentára

A HÍVEK ÜDVÖZLÉSE UTÁN: Az egyházi év ünnepein átéljük megváltásunk eseményeit. Ádventben kértük: az Atyaistent küldje el Fiát, Megváltónkat. Jézus életének eseményeit idézte fel karácsony, húsvét, mennybemenetel ünnepe. Pünkösdkor a Szentlélek érkezésére emlékeztünk. Ma, Szentháromság ünnepén, együtt áldjuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istent.

ELSŐ KÖNYÖRGÉS UTÁN: Három személyű az egy Isten! Ez hitünk titka. A kinyilatkoztatás segítségével tudjuk. Isten megvilágosító kegyelme által valljuk. A hit titkait a sugalmazott szentírás közvetíti nekünk.

FELAJÁNLÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: A szentmise-áldozat által Urunknak ismerjük a teremtő, megváltó, és megszentelő egy Istent. Áldozati ajándékunkkal: Jézus testével és vérével kifejezzük, hogy Isten tulajdona vagyunk. Az Úr angyala viszi áldozatunkat a fölséges Szentháromság elé.

ÁLDOZÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: A Szentháromság nevében kereszteltek meg bennünket. Naponta megvalljuk a Szentháromságot a keresztvetéssel. Áldozáskor Jézus által a Szentháromság költözött lelkünkbe. Segít, hogy mi is úgy szeressük egymást, ahogyan a Szentháromság él szeretetben összeforrva.


ELMÉLKEDÉS

Forrás: Vasárnapi Kalauz - http://www.piar.hu/pazmany

O: Az Úr irgalmas és kegyes Isten.
S: Krisztus által részesülünk az Atya szeretetében és a Szentlélek erejében.
E: Isten üdvözíti azokat, akik hisznek az Ő Egyszülött Fiában.

A szentháromságos Isten: az Atya, Fiú és Szentlélek Hármas Egysége nem valami távoli, megközelíthetetlen titok. Titok is, mindenestül az; de egyben oly Isten is, aki "leszáll", megnyílik, közli magát. "Láttuk az Ő fönségét" -- írja Szent János: a Fiú dicsőségét, amely azonos az Atyáéval; szentsége ragyogását, szeretete hatalmát. Isten fölfoghatatlan titkához tartozik az Ő sosem fáradó, fölülmúlhatatlan érdeklődése az ember iránt. Gondol ránk, mindannyiunkra; nem mond le rólunk, nem "ad föl minket", inkább a Fiát adja értünk: áldozatul, ajándékul...

Első olvasmányhoz / 2Mz 34,4-6.8-9
A Sínai hegynél Isten Mózesnek és az egész népnek élő és jelenlévő Istenként mutatkozott meg. Magában sokféle vonást egyesít: szent és meg nem közelíthető; de mégis: közeli és irgalmas Isten. Az Ő irgalmához, hosszú tűréséhez és hűségéhez újra meg újra kiáltanak segélyt- és bocsánatot kérő imák az Ószövetségben. Megbocsát és segíti hűtlen népét, kíséri híven őt pusztai útján és a történelem folyamán. (2Mz 33,18-23; 4Mz 14,17-18; Zsolt 86,15; 103,3-4; Jo 2,13; Jón 4,2; 2Mz 32,11-14; 4Mz 14,14)

Válaszos zsoltár / Dán 3,52.53.54.55.56
Dicsérő ének

Szentleckéhez / 2Kor 13,11-13
A szentlecke örömmel kezdődik, és a kegyelem, szeretet, egység hármasával végződik. Jézusnak és Egyházának valódi mivolta csak a Szentháromság tanából érthető. "Isten szeretete" nyilvánult meg "az Úr Jézus Krisztus kegyelmében", és mutatja erejét az Egyházban, "a Szentlélek közösségében". Ahol e közösség él, ahol a keresztényeknek egy a szívük-lelkük és békében élnek (2Kor 13,11), ott az öröm oly öröm, amit sosem "unni meg": új mindig, nagy mindig adásban is, kérésben is. Ebbe a levélzáradékba beletette Pál az egész evangéliumot... Neki a Szentháromság nem távoli, megközelíthetetlen titok. Jézus Krisztusban a rejtett Isten látható Istenné lett, a mi jelenünk és jövőnk Istenévé. (Fil 3,1; 4,4; Róm 16,16; 2Kor 6,11; Fil 2,1-2; Ef 4,4-6)

Evangéliumhoz / Jn 3,16-18
Isten, a Fiú, a Szeretet: ez a Háromság, melyről ez az evangélium szól. A Fiú megváltói művét Isten és a Szeretet hordozza: az Atya és a Szentlélek. Tanúskodhat róla az evangélista, mert tudja, mert látta (3,11). Jézus személyében lett az Atya láthatóvá és az Ő valóságos szeretete érezhetővé (Jn 14,9). A Szeretet kilép Istenből és a világnak "adatik" a Fiúban. Megváltani, nem megvádolni jön. A világ nem tehet mást: hagyja magát megváltatni, elfogadván Isten ajándékát. A hit annyi, mint megnyílni Isten előtt, átengedi magunkat! Aki az Igazság és Isten Szeretete elől bezárul, annak nem kell többé vád vagy ítélet: önmaga zárta ki magát Isten életéből. (Mt 21,37; Róm 8,32; 1Jn 4,9-10; Jn 4,42; 12,47; 2Kor 5,19; Jn 5,24)

Szentségre várva
Jézus az "Ő Atyjáról" és a "Mi Atyánkról" beszél. De szavát csak akkor értjük, ha Lelke bennünk lakik. Az emberek is csak úgy értik szavunkat és kél bennük válasz, ha él bennünk az Atya Lelke, ki föltámasztotta Jézust (Róm 8,11). Az a Lélek, akit minden szentmisén újra fogadunk.

Elmélkedés
Óh Isten, magadért teremtettél engem, hogy a magam módján szolgáljak neked. Hivatásos életművet gondoltál ki számomra, különbözőt mindattól, amit mások elé tűztél. Csak egy kis szeme vagyok a láncnak, egy kis tagja a szellemi lények nagy közösségének, de nem semmiért teremtettél engem: tennem kell a jót. Munkálkodnom kell műveden.

Így akarom magamat átadni teneked egészen. Akárhol vagyok, akármi vagyok, ettől el nem szabad tántoríttatnom magam. Ha megpróbáltatás ér, szolgáljon neked megpróbáltatásom. Ha hosszú életet adsz, ha rövidet: te tudod, miért. Te mindig, mindenről tudod, hogy mire jó.

Isteni Megváltóm, azért jöttél erre a világra, hogy Atyádnak akaratát cselekedd, nem a magadét.

Óh add meg nekem is, hogy tökéletes gyermeki egyszerűséggel vessem alá magam az isteni akaratnak, a tiednek és Atyádénak! Nem kívánhatok jobbat, mint követni akarlak, akárhová mégy, nem a magam okosságára. Azért megígérem neked, Uram, kegyelmed segítségével: követni akarlak akárhová mégy, nem magam akarom megszabni utamat. Nem akarok türelmetlen lenni. Ha egyszer homályban és kétségben hagysz, ha szükség vagy megpróbáltatás ér, nem akarok panaszkodni, morgolódni. Tudom, hogy nem hagyod el soha azt, aki Téged keres, hogy sohasem csalatkozhatik, aki benned bízik.

Hozzád kiáltok, hozzád könyörgök: mindenek előtt védelmezz meg önmagamtól, hogy más akaratot ne kövessek a tiéd helyett!

Átadom magam neked és rád bízom magam egészen. Te bölcsebb vagy nálam és jobban szeretsz, mint én magamat. Teljesítsd rajtam kegyelmesen felséges szándékodat, akármi legyen az! Cselekedjél bennem és általam! Azért vagyok a világon, hogy neked szolgáljak, hozzád tartozzam, a Te szerszámod legyek. Hadd legyek vak eszközöd! Nem kérem, hogy lássak, nem kérem, hogy tudjak, csak hogy szerszámod lehessek.

Óh megfoghatatlan Teremtő, imádlak. Olyan vagyok előtted, mint egy porszem, a tegnap jószága, a most elmúlt óra teremtménye. Egy-két évre kell csak visszanéznem, és nem voltam. Én nem voltam, és a dolgok mentek a maguk útján nélkülem is. Te azonban öröktől fogva vagy.

Óh nagy Isten, Te elég voltál magadnak öröktől fogva. Az Atya elég volt a Fiúnak és a Fiú az Atyának. Hát ne lennél elég nekem, szegény teremtményednek: Te, aki oly nagy vagy, nekem, aki oly kicsiny vagyok! Benned megtalálok mindent, amit óhajthatok. Elég nekem, ha Te az enyém vagy. Ez bőségesen, kicsordulón betölti minden vágyamat.

Add hát nekem magad, mint én neked adom magamat, én Istenem! Magadat add nekem! Kegyelmednek mennyei munkája szívemben oly bensőséges, olyan jelenvaló, oly mindent átjáró, amilyen munkálkodásod az egész világon. Benne vagy minden képességemben, minden hajlamomban, minden tervemben, minden művemben. Erősíts hát, óh hatalmas Isten bensőséges erőddel, vigasztalj állandó békéddel, tölts arcod szépségével, világosíts meg teremtetlen fényességeddel, tisztíts meg kimondhatatlan szentséged illatával. Engedd, hogy elmerüljek benned, adj innom kegyelmed árjából, amennyire egy halandó ember ezt kívánhatja, -- abból az áradatból, amely az Atyából és a Fiúból forrásozik, a valódat tükröző örökkévaló Szeretet kegyelméből. Amen. (Newman bíboros imája, Sík: DB, 37)

+

Szentháromság Himnusza (Oxyrhynchusi papyrus)

Hajnal fényéről nem zengeni senkise merjen!
Tündök-csillagokat mert illeti zengve dicséret.
Mind a folyók forrási zúgó szent dallamuk ontsák:
Szent Atya és Fia és Lélek, hódolva imádtán!
Földnek minden erői kiáltva kiáltsanak Áment!
Tisztelet és hatalom, s dicséret az Isteni Úrnak,
minden jót egyedül aki ád! Ámen! Örök Ámen!
(Egyiptomi ismeretlen)


ELMÉLKEDÉS  

Prédikáció az Atya évében
forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási felügyelősége

Jn 3, 16-18
Isten elküldte Fiát, hogy üdvözüljön általa a világ.

Ma azt ünnepeljük, - amiről halvány fogalmunk sincs, nem is lehet talán. Mint a kicsi gyerek, aki az óvodában virágot rajzol az anyukája névnapjára. Bár a legszorosabb közösségben él vele, fogalma sincs arról, ki is az ő anyukája, csak azt érzi, hogy nagyon jó vele lenni. Azt sem tudja igazán, mit is jelent a névnap, csak valami ajándékot akar adni, ami tőle telik. Nem is tud "hasznos" ajándékot adni vagy készíteni, csak jelképeset. Mégis, az anyukák meg szokták könnyezni ezeket az ügyetlen rajzocskákat…

És többnyire a dolog úgy folytatódik, hogy az édesanya fölkapja és magához szorítja, megöleli a kicsi ajándékozót. Ezzel az ártatlan bátorsággal merjünk ma mi is ünnepelni, megköszönni, hogy vajúdó, zűrzavaros világunkat végtelen szeretettel hordozza valaki. Valaki, akik VALAKIK, - akik közül az egyik nem röstellte fölvenni a mi arcunkat…

A mai ünnepet nem lehet megérteni, de lehet nagyon örülni annak, hogy egyáltalán tudjuk, hogy Isten három személy. Bármikor keresztet vetünk ezt a csodát ünnepeljük. Hogyan is csináljuk és mit is mondunk? A homlokunkra tesszük kezünket, és mondjuk AZ ATYA... mert az Atya már az idők kezdete előtt rád gondolt. Téged régen ismer, mert az Ő gondolatában születtünk mindannyian. Most is gondol rád. Életünk minden percében szem előtt tart, mert gyermekei vagyunk, és haza vár. Majd a szívünkre tesszük kezünket, és mondjuk A FIÚ... mert szeret minket, ember lett örökké. Köztünk élt, és mindent megosztott ami a mi sorsunkhoz tartozik. Majd a két vállunkat megérintjük, és mondjuk A SZENTLÉLEK... mintha átölelne minket. Valójában az történik. Így segít, megerősít, vezet, óv, megszentel minket.

És még a végén mondunk valamit: NEVÉBEN. ÁMEN! Milyen jogon mondunk bármit is valaki más nevében, ha nem vagyunk felhatalmazva, vagy megbízva? A kérdés jogos, és éppen a lényeg. Mindent amit csinálunk, mivel meg vagyunk keresztelve, az Isten hatalmával csinálhatjuk. Gyermekei vagyunk, és mi is szem előtt akarjuk tartani az Atyát, rá gondolni... a Fiúra, Jézusra is gondolunk és viszont szeretjük őt, Mi is ott akarunk lenni, ahol Ő van, mert ő a mi keresztény családunk feje. És a Szentlelket befogadjuk, aki segít a jót tenni, hallgatunk szavaira, amelyeket a szívünkben hallhatunk, ha odafigyelünk. Bármikor keresztet vetünk, azt mondjuk igazából, hogy csak így akarunk élni. Mert számunkra ez az élet. Most akkor tegyük meg együtt, lassan, összeszedetten, hálásan... Az Atya...


HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Bárdosy Éva

Szentháromság vasárnapja

1. Hogy kapcsolatunk veled, Szentháromság egy Isten napról-napra személyesebb, személytől személyig szólóbb legyen, hallgass meg, Urunk!

2. Teremtő Istenünk! Köszönjük, hogy munkatársaid lehetünk az élet továbbadásában is! Add, hogy minden édesanya és édesapa mintája a Te életadó, elfogadó, áldást árasztó végtelen szereteted legyen! Hallgass meg, Urunk!

3. Jézus Krisztus, Tanítónk és jó Pásztorunk! Segíts veled együttműködni a munkában, amelyet ránk bíztál. Hogy áldozatodhoz hozzátehessük a magunk életáldozatát, erősíts a hitben, a reményben és a szeretetben! Hallgass meg, Urunk!

4. Szentlélek Isten! Szenteld meg általunk az egész világot! Fogadj el minket eszközeidül, ébressz rá mind inkább igazi mivoltunkra, arra a titokra, amelyet rólunk egyenként elgondoltál! Hallgass meg, Urunk!

5. Hogy a Te családod, a Szentháromság egymásból következő közössége formáljon belőlünk is közös céllal, közös feladatokkal rendelkező, szintén egymásból következő egységes közösséget! Hallgass meg, Urunk!

6. Hogy mielőbb megvalósuljon az egész teremtés végtelenül sokszínű szeretetközössége, és Isten legyen minden mindenben! Hallgass meg, Urunk!


EGYÉB

Szentháromság Egyházunk életében (Homíliához)

  • Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg, ezzel részesültem a háromszemélyű egy Isten életében.
  • Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdem és fejezem be imádságaimat.
  • A XVIII. században nagyon sok templomot a Szentháromság egy Isten tiszteletére szentelnek. Egyetlen templomunk sincs, amelyből hiányozna a szentháromság jele a háromszög. Városaink, tereit is a Szentháromság szobrai díszítik.
  • Egy külön szerzetesrend is alakult a Szentháromság tiszteletére: A Trinitáriusok.

Gondolatébresztő képek:


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség