Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Szent Titusz püspök
Ünnepe: január 26

forrás: Hankovszky Miklós

Szent Timoteus és Szent Titusz püspökök, mindketten Szent Pál apostol tanítványai voltak. Timoteus Lykaonia tartományának Lisztra nevű városából származott. Atyja pogány, anyja Euniké és nagyanyja Loisz buzgó zsidók voltak. Szent Pál második útján maga mellé vette Timoteust és szinte állandóan a kíséretében volt. Szent Pál Efezus püspökévé tette. Pál második fogsága idején Rómába ment, de az Apostol vértanúsága után visszatért Efezusba. Nerva császár idején, 97-ben szenvedett vértanúságot.
Titusz antiochiai pogány szülők gyermeke. Az első apostoli, a jeruzsálemi zsinatra elkísérte Szent Pált és Barnabást. Szent Pál maga mellé vette apostoli útjain, és több fontos küldetést bízott rá és Timoteusra. Szent Pál Kréta püspökévé tette, majd magával vitte Rómába. 66-ban Dalmáciába küldte. Szent Pál halála után visszatért Kréta szigetére, és ott fejezte be életét.

Ezekiel próféta szavai igazolódnak be kettejük működésében:

Magam gondoskodom nyájamról - mondja az Úr,
pásztort rendelek föléjük, aki majd legelteti őket:
Én, az Úr leszek az Istenük!

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! A keresztségben Krisztus titokzatos Testének lettünk tagjai. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy az Egyház élő tagjaiként a kegyelem életét éljük.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk a mennyei Atya üzenetét:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki tanításodat hiteles tanúkra bíztad:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki apostolaidra és prófétákra építetted Egyházadat:
Uram, irgalmazz!

DICSŐSÉG

A SZENTLECKÉHEZ (2Tim 1, 1-8)
Szent Pál égő szeretettel figyelmezteti kedves tanítványát, Timoteust, hogy élessze föl magában azt a kegyelmet, amit a kézfeltétellel kapott, mert ezzel a kézfeltétellel nyerte el az apostoli küldetést, a püspöki hivatást.

vagy (Tit 1, 1-5)

A tanítványok feladata, hogy pótolják azt, ami még hiányzik, akár a tanításban, akár az egyházközségek irányításában. Szent Pál is tanítványait erre a feladatra küldte, mint szeretett "fiát": Tituszt is.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Lk 10, 1-9)
Isten úgy akarta, hogy helyettesei révén vezeti és kormányozza hívő népét. A nyájnak, Isten népének, kötelessége, hogy engedelmeskedjék az Isten által előre kijelölt vezetőknek, és imádkozzék új hivatásokért, mert amilyen a pásztor, olyan lesz a hívek sokasága is.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, minden kegyelem forrását, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy a kinyilatkoztatás igazságának terjedésére adjon buzgó és szentéletű püspököket és papokat.

  1. Add, Urunk, hogy lelkipásztoraink tanítása nyomán gazdagon terjedjen a hit igazsága.
  2. Adj, Urunk, új papi hivatásokat, akik egész életük feláldozásával szolgálnak híveidben Téged.
  3. Add, hogy engedelmes lélekkel fogadjuk és kövessük tanító Egyházad irányítását.
  4. Add, hogy a pápa tanításával mi is apostol-tanítványok lehessünk.
  5. Add, hogy lelkipásztoraink irányításával eljuthassunk az örök életre.

Urunk, Jézus Krisztus! Te a hit homályával akartad növelni alázatosságunkat, és megadni az emberi élet célját: üdvösségünket. Kérünk, tégy minket Szent Timoteus és Szent Titusz közbenjárására készségessé a hitre, hogy valóban tanítványaid lehessünk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Istenünk, ki Szent Tituszt apostoli erényekkel ékesítetted, kérünk, közbenjárására engedd, hogy igazul és jámboran éljünk ebben a világban, és ezáltal kiérdemeljük, hogy eljuthassunk az égi hazába!

Példája: Nagyon gondosan teljesítsd minden kötelességedet!

Élete: Szent Pál apostol tanítványa volt, a pogányságból tért meg (Gal 2, 3), valószínűleg Pál hatására (Tit 1, 4).

Az Apostollal részt vett az apostoli zsinaton (Gal 2, 1-5), kétszer járt küldetésben a korinthosziaknál, Pál a 3. útján Efezusból levelet küldött általa (2Kor 2, 13), eredményesen vezette vissza a már csaknem elveszett közösséget, majd Makedóniából küldte a gyűjtést befejezni és a levelét átadni (2Kor 8, 6).

A krétai egyház feje volt, mint azt Euszebiosz Egyháztörténeti könyvéből tudjuk, Pállal térített (Tit 1, 5), az apostoli levelek egyik címzettje, (a másik Szent Timóteus) ezekben a levelekben intelmek vannak az elöljárók és a hívek oktatására.

Pál apostol 2. római fogsága idején Rómában volt (2Tim 4, 10), majd Pál megbízásából Dalmáciába ment.

Valószínüleg Kréta szigetén halt vértanúhalált.

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség