Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

A gyermekkeresztelés liturgiája (Szentségek / 1. Keresztség)
Bekerült: 2006.08.23. 19:50
Megnyitva: 8276. alkalommal

A GYERMEKKERESZTELÉS LITURGIÁJA

Pap: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mind: Mindörökké. Ámen.

Pap: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében.

Mind: Ámen.

Pap: Kedves keresztény hívek! A szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából azt is tudják, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életében részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi.
Kedves szülők! Ti is azért hoztátok el újszülött gyermeketeket ide, az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos testének, az Egyháznak tagjává legyen.
Krisztus egyházának nevében kérdezem: Mi a gyermek neve?

Szülők: N.

Pap: Mit kértek Isten egyházától N. számára?

Szülők: A keresztséget.

Pap: Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait: úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?

Szülők: Vállaljuk.

Pap: Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok e gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?

Keresztszülők: Megígérjük.

Pap (gyermekhez): N.! Nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Ennek a közösségnek a nevében most megjelöllek a kereszt jelével.


A pap keresztet rajzol a gyermek homlokára, majd így szól: (ez ki is maradhat)
Kedves szülők! Jelöljétek meg ti is a gyermek homlokát Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek szent jelével!

KÖNYÖRGÉSEK:

Pap: Kedves testvéreim! Kérjük a mindenható Istent, hogy árassza irgalmát erre a gyermekre, szüleire, keresztszüleire és minden megkeresztelt emberre!

Add, Urunk, hogy akit a kereszttel megjelöltünk, élete egész folyamán nyíltan megvallja Krisztust, az Isten fiát!

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Add, Urunk, hogy szülei, keresztszülei szavát és példáját követve az Egyház élő tagjaként fejlődjék!

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Add, Urunk, hogy Krisztus összes tanítványai, akik a keresztségben egy testté lettek, mindig megmaradjanak a hit és a szeretet egységében!

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap: Most pedig a keresztelendő gyermek és a magunk számára kérjük Isten szentjeinek közbenjárását!
Szentséges Szűz Mária, Isten anyja,

Mind: Könyörögj érettünk!

Keresztelő Szent János,

Mind: Könyörögj érettünk!

Szent József,

Mind: Könyörögj érettünk!

Szent Péter és Pál apostolok,

Mind: Könyörögjetek érettünk!

Istennek minden szentjei,


Mind: Könyörögjetek érettünk!

Pap: Mindenható örök Isten! Te azért küldted Fiadat e világba, hogy kiszabadítson minket a Sátánnak, a gonosz léleknek a hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon nekünk a te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől, tedd őt szent Fölséged templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne! Krisztus a mi Urunk által.

Mind: Ámen.

Pap: Védelmezzen téged Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek ereje!
Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Mind: Ámen.

Pap: Imádkozzunk, kedves testvéreim, hogy a Mindenható Atyaisten vízből és Szentlélekből új életet ajándékozzon ennek a gyermeknek!

Pap: Jóságos Atyánk! Te a keresztség forrásából árasztod lelkünkbe az istengyermekség új életét.

Mind: Áldunk téged, Istenünk!

Pap: Te vízből és Szentlélekből minden megkeresztelt embert egy néppé teszel Fiadban, Jézus Krisztusban.

Mind: Áldunk téged Istenünk!

Pap: Te szívünkbe öntöd szereteted lelkét, és általa szabaddá teszel minket, hogy a te békédnek örvendjünk.

Mind: Áldunk téged, Istenünk.

Pap: Te a megkeresztelteket választod ki arra, hogy örömmel hirdessék ki minden népnek szent Fiad evangéliumét.

Mind: Áldunk téged, Istenünk.A VÍZ MEGÁLDÁSA

Pap: Áldd meg kegyesen ezt a vizet, amellyel megkereszteljük N. szolgá(ló)dat, akit meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen! Krisztus a mi Urunk által.

Mind: Ámen.

ELLENEMONDÁS A SÁTÁNNAK ÉS A HIT MEGVALLÁSA

Pap: Kedves szülők és keresztszülők! A gyermeknek, akit az egyház színe elé hoztatok, Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és Szentlélekből. Neveljétek majd őt szent hitünk tanítása szerint! Féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjék benne, és azt a bűn soha meg ne fertőzze! Reméljük, hogy hitbeli meggyőződésetek hozott ide benneteket és így készségesen vállaljátok a gyermek megkeresztelésével járó kötelességeket.
Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a szent keresztségben! Mondjatok tehát ellent a bűnnek! Aztán pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban! Ez az Egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermeketeket.
Ellene mondotok-e a sátánnak?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: És minden cselekedetének?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: És minden csábításának?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és most ott ül az Atyának jobbján?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Mind: Ámen.

KERESZTELÉS

Pap: Akarjátok-e, hogy N. elnyerje a keresztséget az Egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk?

Szülők és keresztszülők: Akarjuk.

A pap erre megkereszteli a gyermeket, mondva:
N., én megkeresztellek téged az Atya, (leönti vízzel először) és a Fiú,
(leönti vízzel másodszor) és a Szentlélek nevében. (leönti vízzel
harmadszor )

A KERESZTSÉG UTÁNI MEGKENÉS

Pap: A mindenható Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, megszabadított téged a bűntől. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked. Most pedig felken téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzál, és tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjed az örök életet.

Mind: Ámen.

A pap krizmával megkeni a gyermek fejét.

A FEHÉR RUHA

Pap: N., a keresztségben új teremtménnyé lettél, és Krisztust öltötted magadra. Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele! Hozzátartozóid szava és példája pedig támogasson, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizd az örök életre.

Mind: Ámen. A pap ráhelyezi a megkereszteltre a fehér ruhát.

AZ ÉGŐ GYERTYA

A pap kezébe vesz egy gyertyát, melyet a húsvéti gyertyáról gyújtottak meg, és mondja:
Vegyétek Krisztus világosságát!

A családból valaki átveszi a gyertyát.

Pap: Kedves szülők és keresztszülők! Rátok van bízva a világosság: a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan, hogy gyermeketek, akire ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaként járja az élet útját! Maradjon állhatatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazában.

BEFEJEZŐ SZERTARTÁS

Pap: Szeretett testvéreim! Ez a kis gyermek, aki a keresztségben újjászületett, most már az Isten gyermeke: nemcsak névleg, hanem a valóságban is. A bérmálásban elnyeri majd a Szentlélek ajándékainak teljességét: amikor pedig az Úr oltárához járul, részesül az ő áldozati lakomájából, és Istent az Egyházban Atyjának szólítja.
A szent keresztségben mi is mindnyájan Isten fogadott gyermekei lettünk. Ezért tehát, a most megkeresztelt gyermek és a saját nevünkben is, imádkozzunk együtt úgy, ahogy Jézus tanított minket imádkozni!

Mind: Miatyánk, …

Pap megáldja a jelenlevőket: Testvéreim! A mindenható Atyaistennek, az Ő egyszülött Fiának és a Szentléleknek irgalmába és kegyelmébe ajánlunk benneteket. Isten óvja mindnyájatok életét, hogy a hit fényében járva eljussatok, és veletek együtt mi is eljussunk, a megígért boldogságra!

Mind: Ámen.

Pap: És áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek!

Mind: Ámen.

Pap: Menjetek békével!

Mind: Istennek legyen hála!

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség