Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Templomi Betlehemes játék (Színdarabok / Betlehemes és Pásztorjátékok)
Bekerült: 2015.02.24. 17:54
Megnyitva: 3151. alkalommal

Felsô tagozatos és jókedvû gyerekeknek íródott ez a játék. Itt a nagyothalló öreg pásztor a népi betlehemes hagyományok szerint hall félre, az angyalok helyesbítik, amíg tisztázódik az úti cél.

Próféta külön szövege:
Királyok, népek, emberek!
Most már csak rám figyeljetek!
Isten döntött felôletek,
soknak tartja bûnötöket.
Ám a Mindenható tudja:
mily nagy sok rossz szokás súlya,
Egyedül nem szabadultok, :
bármilyen nagy jó szándéktok!
Ezért küldi el Szent Fiát,
akit áhít mind a világ!
Ám nem úgy, mint gondolnátok!

Szegény lesz a Megváltótok.
Szegények királyaként jön,
megváltást hirdet a földön.
Rejtsétek Ôt szívetekbe,
gyertek velem Betlehembe!

Ének:
Ébredj ember mély álmodból…

Próféta:
külön szöveg
(Pásztorok alszanak)

Kispásztor:
Hallja, Öreg! Hallja, Dani!
Itt az idô már váltani.
Hajnal van, vagy mi a kánya,
világosság éjszakába?
Vagy micsoda tünemény ez,
ezer pásztortûznél fényesb’.

Fiatal pásztor:
Be vagy sózva, öcskös, látom.

Mért zavar a nyugodt álmom?
Ugrándozni támadt kedved?
Eridj, de engem kímélj meg.
ásít…
Hanem ahogy most elnézem,
tényleg fény támadt az égen.

Öreg pásztor:
Sokat ivott este kelmed,
te meg, öcskös, korán kezded.
(ellentétes irányba néz)
Nem látok én fényt itt semmit,
csak a Holdat, az is ásít!

Kispásztor:
Ugyan, Öreg, hova bámul?
Igaz, hogy sötét van hátul.
De e kis domb tetejében
valaki áll erôs fényben.

Angyal:

Végre, hogy észrevettetek,
mind hát talpra serkenjetek.
Küldetésetek van mostan,
megváltó vár a városban.

Öreg pásztor:
Bevarrva egy kis vánkosban?

Kispásztor:
Nem vánkosban, a városban?

Angyal:
Igen, igen, Betlehemben!

Öreg pásztor:
Olyan messzi? Debrecenben?

Kispásztor:
Nem, csak itten Betlehemben.

Angyal:
Istállóban, kis jászolban.

Öreg pásztor:
Palotában? Szép hintóban?

Fiatal pásztor:

Nem, Öreg, szegény e kisded,
istállóban született meg.

Angyal:
Induljatok hát, hitetek legyen az iránytû.

Ének: (A Csordapásztorok dallamára)
Ropog a friss hó, pásztorok lépkednek,
Hogy Betlehembe, Jézushoz érjenek,
Hogy Betlehembe…

Morog az Öreg, kispásztor buzdítja,
Hitük szívüket, útbaigazítja,
Hitük szívüket…

Betlehem a szín

József:
Szomorú ez este nekem,
oly bezárt szívû Betlehem.
A Szentlélek rám bízta, hogy
Jézusról gondoskodhatok.
De csak ennyire futotta,
istállóban fa jászolka.

Szívem belül mégis lángol,
hogy láthatom a Megváltót.

Mária:
Hû jegyesem, ne törj érte,
nézd, karomon szemünk fénye,
Hogy mosolyog a világra,
alig várja, hogy megváltsa.
Ahogy hallom, máris jönnek,
kik jászolához térdelnek,
Pásztorének szûrôdik be,
hitük hozta ôket ide.

Kispásztor:
Ördög vigye az ördögöt,
a hó gáncsolt, a szél lökött,
a kísértés visszahúzott,
a kegyelem ide vonzott.
(földhöz vágja kucsmáját)
Nem vagyunk mi uraságok,

csak ütött-kopott pásztorok.
Van azért kérges kezünkbe’,
ajándék is valamicske.

Angyal:
Hallod-e, te, zöldfülücske,
szépen szólj e csendességben,
Ördögöt szóba se hozzad,
kucsmádat meg fölmarkoljad!

Fiatal pásztor:
Kicsi Jézus, úgy siettünk,
hogy lássuk, mit alig hittünk.
De sokan vártak már téged,
de vajon majd hisznek néked?

Öreg pásztor:
Nyájunk az ég alatt hagytuk,
mi meg ide elballagtunk.
Mintha sosem láttunk volna
istállót e szép városba’.

Fiatal pásztor:
Ej, Öreg, nézzen már széjjel.
Ne aludjon egész éjjel.
Nem az istálló a fontos,
hanem aki született most.
(Odavezeti az öreget a kisgyermekhez.)
Ô az itt a kis Jézuska,
Ô a világ Megváltója!

Öreg pásztor:
Ifjúkorom legszebb álma,
vén szemeim boldogsága.
Mielôtt meghaltam volna,
üdvösségem ô elhozta.

Angyal:
Várj meg, öreg, a halállal,
elôbb még nagy boldogsággal
Vidd hírül, amit itt láttál,
mirôl eddig csak álmodtál,
Vidd hírül a kevélyeknek,

bezárkózó szívûeknek,
Hogy kit ôk be nem fogadtak,
fénye lett e zord világnak.

Ének: (A ,,Dicsôség mennyben az Istennek” dallamára…)
Ég és föld együtt énekel ma.
Teneked, világ Megváltója.
Angyalok és emberek, fiatal és az öreg,
Ég és föld, angyalok, emberek.

Betlehem, eljött dicsôséged.
Úr Jézus lett a te vendéged.
Gonoszok és irigyek,
térjetek meg, higgyetek,
Betlehem, Úr Jézus, vendéged.

Pásztorok, híven imádjátok.
Ez éjjel kegyelem szállt rátok.
Láthatja két szemetek, kiért a világ eped.

Pásztorok, kegyelem szállt rátok.

Kispásztor:
Az ám, mielôtt elmennénk, elô az ajándékokkal.

József:
Hát te, öreg, mondd, mit hoztál,
ki az imént imádkoztál?

Öreg pásztor:
Elhoztam öreg kulacsom,
régi kincsem neki adom.

József:
Talán csak nem bor van benne,
vagy pálinka egy kisdednek?

Öreg pásztor:
Nem, nem! Mézzel van csordultig,
érezze, sokan szeretik.

József:
Hát te, Dani, mit rejtegetsz,
ajándékba mit tervezgetsz?

Fiatal pásztor:

Szép furulyám míves darab,
a Kisdednek nagy kincs marad,
Elhoztam hát, hogy átadnám,
benne ezer kedvenc nótám.

József:
Kispásztor, könnyes a szemed,
ajándékod vajh mi lehet?

Kispásztor:
Itt e kicsiny dobozkában
egy madárfióka pár van.
Én találtam, nevelgettem
mind a kettôt oly gyengéden.
Elhoztam most Szûzanyának,
a boldog édesanyának,
Hogyha majd az áldozatot
Jézusért bemutatjátok,
Ezt adjátok köszönetként
Istennek e kisgyermekért.

Szûz Mária:
Milyen figyelmesek vagytok,

vigasz nélkül el nem hagytok,
Örömöm e Kisded felett
Ti csak még megtetézitek.
Áldott legyen minden apró
figyelmesség a világon,
mit egy ember a másiknak
nyújt s véle az Úr Jézusnak.

Angyal:
A földön ilyen szép estét,
nem láttam én soha tán még.
Ennyi jó érzés, szeretet
tölti el az embereket,
Akik Jézust megismerték,
életük neki szentelték.

Angyal:
Bár mindenki ilyen lenne,
mint e pásztorok ma este,
Figyelmesek, jószívûek,
lemondók áldozatkészek.
Jézustól a föld szebb lenne,

béke az emberszívekbe’.

Angyal:
Higgyük hát hogy a gonoszság
eltûnik egy szikra alatt,
Ha szeretet lép helyébe,
szelídség és jóakarat.
De ehhez ám meg kell térni,
Isten útjára kell lépni.

Próféta:
külön szöveg.

Befejezô ének:
Fel nagy örömre…

Próféta:
Mindent jól megjegyeztetek?
Van még hitetlen köztetek?
Mindnyájan Hozzá tartozunk,
Ô a békénk, Ô az Urunk!
Ugye, meg tudtok változni?
Tudtok áldozatot hozni?
Reggel s este imádkozni?

Egyházatokhoz tartozni?
Hiszen Ôt fel itt lelitek,
megtisztítja szíveitek!
Most már ezen örvendjetek,
áldása legyen veletek!

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség