Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Pannonhalmáról hozott keresztút (Segédanyagok / Nagyböjtre, húsvétra)
Bekerült: 2003.06.06. 12:25
Megnyitva: 1974. alkalommal

 

Bevezető ima

Uram, Jézus Krisztus! Te szabad akarattal jártad a keresztutat, hogy engem üdvözíts. Követni akarom szenvedésed útját, mély áhítattal elmélkedve szenvedésed titkain. Világosítsd meg életem útjait, hogy kínszenvedésed által kiérdemelt megváltásodat egyre jobban megértsem. Gyújtsd lángra szívemben az irántad való szeretetet, és erősítsd akaratomat, hogy szenvedésed útja az én életem szenvedéseiben is felragyogjon. Kereszted tövénél mindent csak tőled várok: bocsánatot és erőt mindennapi életemhez. Add, hogy elnyerjem mindazokat a kegyelmeket és búcsúkat, melyeket Anyaszentegyházunk a keresztút elvégzéséért fölkínál. Amen.

Minden állomás előtt: Imádunk Téged, Krisztus..

Mert Szent Kereszted által...

Minden állomás után: Mi Atyánk. Üdvözlégy. Könyörülj rajtunk..

 I. Jézust halálra ítélik

"Tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért" (Róm 8,32).

Uram, Jézus Krisztus! Magadra vállaltad a kegyetlen ítéletet a világ megváltásáért. Az igazságtalan ítélet okozta szomorúságodért kérlek, légy kegyes bírám, amikor majd előtted állok. Szent szenvedéseidet állítsd az én bűneim és a te igazságosságod közé!

II. Jézus vállára veszi a keresztet

"Az Úr őrá rakta mindnyájunk bűnét; a mi vétkeinkért törték össze" (Iz 53,5-6).

Uram, Jézus Krisztus! Lelked a szomorúság tengerében merült el, amikor bűneink sokaságát a válladra tették. Mennyire szerettél engem, hogy kész voltál ily nagy áldozatra! E szeretetedért kérlek, könyörülj rajtam, amikor bűneim büntetését rója rám kezed a túlvilágon.

III. Jézus először esik el a kereszttel

"A mi betegségeinket Ő viselte, és a mi fájdalmainkat Ő hordozta" (Iz 53,4).

Uram, Jézus Krisztus! Köszönöm neked, hogy értem is hordoztad a világ bűneinek súlyát. A kereszt megostorozott hátadat nyomta, és sebekkel teli válladat sújtotta. Terhe alatt szent arcod a földig hajolt. Ezen mély megalázásodért bocsáss meg nekem, amikor emberi félelemből képtelen vagyok megvallani téged, térdet hajtani előtted, büszke fejemet meghajtani, parancsaidat mindennap engedelmesen teljesíteni.

IV. Jézus édesanyjával találkozik

"Lelkedet tőr járja át, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai" (Lk 2,35).

Uram, Jézus Krisztus! Látom édesanyád szomorúságát és megesik rajta a szívem. Nem vigasztalod őt, mert ismered nagy hitét! Anyád szomorúságáért kérlek, nyisd meg szívemet, amikor más embert szenvedni látok. Add meg a kegyelmet, hogy őket szenvedésükben szerető szíved közelébe vihessem!

V. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

"Ha dicsekednem kell, gyöngeségemmel dicsekszem" (2Kor 11,30).

Uram, Jézus Krisztus! Te kész voltál arra, hogy keresztedet egyedül vidd fel a Golgotára, de szeretetből megengedted, hogy mi, emberek is segítsünk a kereszthordozásban. Ezen szeretetedért add meg nekem is azt a kegyelmet, hogy mindennapi keresztjeimet szívesen hordozzam, és mások keresztjének hordozására is mindenkor kész legyek.

VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak

"Ne fordítsd el tőlem arcodat, ne fordulj el haragodban szolgádtól" (Zsolt 27,9).

Uram, Jézus Krisztus! Veronika nagy szeretetét irántad még nagyobb csodával háláltad meg, kendőjén hagyva szent arcod képmását. Te meghálálod a legkisebb szeretetszolgálatot is. Engedd, hogy úgy imádjam láthatatlan istenségedet, hogy szent arcodat megláthassam az örök dicsőségben.

VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel

"Én azonban féreg vagyok, nem ember, embereknek gyalázata, népeknek utálata" (Zsolt 22,7).

Uram, Jézus Krisztus! Amikor másodszor elestél a nehéz súly alatt, szent szíved attól a félelemtől dobogott, hogy tested túl gyenge lesz áldozatod véghezviteléhez. Szent fejed vére itatja a földet, melyet megváltani jöttél. E félelmedért könyörülj rajtam, ha elesem, ha közelebb vagyok a földhöz, mint hozzád, ha attól félek, hogy már nincs elég erőm felállni. Adj akkor erőt és türelmet!

VIII. Jézus szól a síró asszonyokhoz

"Ne miattam sírjatok, magatokat és gyermekeiteket sirassátok!" (Lk 23,28)

. Uram, Jézus Krisztus! Te nem a szomorúságot, a levertséget, hanem a kereszthordozást szereted. Arra oktatod az asszonyokat, hogy ne miattad sírjanak, hanem ők maguk és gyermekeik tanulják meg a kereszthordozást. Afölött kell sírni, aki már nem akarja hordozni a keresztet! "Aki tanítványom akar lenni, vegye föl keresztjét és kövessen engem!" - mondottad. Add kegyelmedet, hogy ezt soha ne feledjem.

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel

"Mint a bárány, amelyet leölésre visznek, és mint a juh, mely nyírója előtt elnémul, nem nyitotta ki száját" (ApCsel 8,32).

Uram, Jézus Krisztus! Isten türelmes Báránya! Hiszem, hogy az én bűneim súlya is lenyomott a földre. Azok a bűnök, amelyekbe oly könnyedén visszaesek újból és újból. Azok a bűnök, amelyekre nem is gondolok már. Kérlek, add meg ezen elesésedért, hogy beismerjek minden bűnt, és a legkisebbet se vegyem könnyelműen.

X. Jézust megfosztják ruháitól

"Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek" (Jn 19,24).

 Uram, Jézus Krisztus! Látva, hogy a keresztségben kapott kegyelmi köntösünktől a bűn megfosztott, így akartál figyelmeztetni minket lelki meztelenségünkre. Kérünk, nézd lelki ürességünket, és töltsd be szereteted kegyelmével! Segíts, hogy a bűnös embert könnyedén levessem magamról, és kegyelmi köntösöddel jelenjek meg előtted. Segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életemben!

XI. Jézust a keresztre szegezik

 "Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhatom minden csontomat" (Zsolt 22,17b-18a)

Uram, Jézus Krisztus! A legembertelenebb kínzást mérik rád, amikor kegyetlenül átszegezik szent és jótevő kezedet, az elveszett bárány után járó lábadat. Ezért a minden fájdalmat fölülmúló kínodért kérlek, segíts, hogy odaszegezhessem kezemet és lábamat a te utadra, fölajánlva egész lényemet neked, hogy többé el ne tudjak szakadni szent akaratodtól.

XII. Jézus meghal a kereszten

"Mi Krisztust hirdetjük, a keresztre feszítettet" (1Kor 1,23).

Uram, Jézus Krisztus! Fölemelve a kereszten, ég és föld között kileheled lelkedet. Köszönöm az áldozatot! Most mindenkit magadhoz vonzhatsz. Amikor mennyei Atyád kezébe ajánlottad lelkedet, az én lelkemre is gondoltál, fölajánlottad azt. Add, hogy ezt soha ne feledjem, és légy velem utolsó órámban is!

XIII. Jézus testét leveszik a keresztről

"Ó, ti mindnyájan, akik az úton jártok, tekintsetek ide, és lássátok: van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam?" (Siral 1,12).

Uram, Jézus Krisztus! Egykor a világ legszegényebb helyén fektettek jászolba, mert a világ nem fogadta be az isteni fényt. A világ a fény teljes kioltására törekedett, mert jobban szerette a sötétséget. A kioltott fényt adja a világ ismét Mária karjaiba, akinek lelkében a hit fénye tovább ragyog. Anyádnak ezért a nagy hitéért add, hogy lelkemben soha ne győzzön a sötétség, és a hit fényét mindig megőrizzem a világ sötétségében.

XIV. Jézus testét sírba helyezik

"Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?" (1Kor 15,55).

Uram, Jézus Krisztus! Amíg emberi tested a földben pihent, Istenséged az Ószövetség jó embereinek lelkét, élükön Szent Józsefét bevezette Atyád házába, mint megváltásod első gyümölcsét. Add, hogy úgy éljek itt a földön, hogy engem is bevihess mennyei Atyád házába keresztáldozatod árán. Könyörülj rajtam, amikor földi életem után kopogtatok a mennyország kapuján, és ismerj fel engem, mint tiedet!

Befejező ima

Uram, Jézus Krisztus! Hálatelten térdelek előtted, mert amíg szent keresztutadat jártam, megnyitottad lelkemet, megmutattad szeretetedet irántam, és újra felgyújtottad lelkemben az istenszeretet lángját. Részesítettél abban, hogy betekinthessek a legnagyobb szeretet titkaiba. Hálás vagyok ezért. Add, hogy minden erőmmel téged szolgáljalak, és hozzád hű maradjak, el ne feledjem, amit ajkam mondott és szívem érzett keresztutadon. Amen.

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Pannonhalmrl hozott keresztt.doc (37 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség