Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Szent Miklós püspök (Színdarabok / Szentek ünnepeire)
Bekerült: 2003.12.08. 12:12
Megnyitva: 3038. alkalommal


december 6

forrás: Hankovszky Miklós

A kisázsiai Patarában született. A hagyomány szerint Diokleciánusz üldözése alatt bebörtönözték. 325-ben mint myrai püspök részt vett a niceai zsinaton.
Jusztiniánusz császár idején (528-565) már több templomot építettek tiszteletére Konstantinápolyban. Csodáiról és jótékonyságáról messze földön híres főpap volt. Mikor egy nemes ember nagy szegénységre jutott, úgy akart magán segíteni, hogy leányait erkölcstelen életre adja. Miklós püspök úgy segített,hogy három éjjel egymás után egy-egy zacskó aranyat dobott be házuk ajtaján. Innen ered a mikulás-napi ajándékozás. A keleti egyház egyik legnagyobb szentje, de Európában is nagy a tisztelete, legfőként Olaszországban.

Isten jóságát sugározta, azért mondja róla a szentmise

Kezdőéneke:

Gondot viselek juhaimra - mondja az Úr,
és pásztort támasztok közöttük,
hogy legeltesse őket:
én, az Úr leszek Istenük.

FELHÍVÁS A BŰBNÁNATRA
Testvéreim, csak a tevékeny felebaráti szeretet tesz kedvessé minket Isten előtt. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy
megújulva a szeretetben kedvesek és elfogadottak legyünk Urunk, Istenünk előtt.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki körüljártál, hogy mindenkivel jót tegyél:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki eljöttél, hogy keressed és megmentsed ami elveszett:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki példát hagytál nekünk, hogy a nyomodba lépjünk:
Uram, irgalmazz!

AZ OLVASMÁNYHOZ (Iz 6, 1-8)
Ha az ember készséggel vállalkozik az Isten akaratának teljesítésére, a mérhetetlenül szent Isten megtisztít bennünket, küldetésünkben pedig mellettünk áll, hogy hivatásunkat tökéletesen teljesíthessük.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Lk 10, 1-9)
Jézus nemcsak az apostoloknak és a tanítványoknak adta a megbízást hogy hirdessék Isten Országának örömhírét, hanem minden megkeresztelt
embernek, aki a keresztség révén bele lett oltva az Ő Titokzatos Testébe.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, ajándékozó Megváltónkat, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy formáljon minket is irgalmas szívűekké, és segítő szeretettel álljunk
szükséget szenvedő embertársaink mellett.

1.Tedd érzékennyé, Urunk, szívünket mások szükségei iránt.
2.Mozdíts bennünket, Urunk, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteire.
3.Ösztönözz minket is, hogy keressük és szeressük a rászorulókat.
4.Engedd, hogy önzetlen szeretet-cselekedeteinkkel hathatósan tegyünk tanúságot Rólad.
5.Szent Miklós közbenjárására ajándékozz meg minket az örök élettel.

Urunk, Jézus Krisztus! A szenteket adtad példaképünknek és pártfogónknak. Kérünk, Szent Miklós püspök közbenjárására engedd, hogy mi is az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlásával méltó tanítványaidnak bizonyuljunk. Aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké.

Irgalmas Istenünk, alázattal kérünk, Szent Miklós püspök közbenjárására engedd, hogy minden veszedelemben oltalmat találjunk nálad, és az üdvösség útján akadálytalanul haladjunk előre!

Példája: segíts másokon!

Bibliai szövegek: Iz 35, 1-10 Mondjátok a csüggedt szívűeknek: bátorság, ne féljetek! Lk 5, 17-26 Leleményességgel minden akadályt legyőzhetek, hogy Jézus elé vigyem valakinek az ügyét.

Rövid életrajz: A mai Törökország területén, a lyciai Myra püspöke volt és a IV. században élt. Hiteles történeti adataink nincsenek róla, de sok legenda
őrzi emlékét keleten és nyugaton egyaránt. Tisztelete már a VI. században általánosan el volt terjedve az egész Egyházban. A Keleti Egyház nagy szentje.
Ereklyéit az olaszországi Bari városában őrzik. Az ő emberszerető jóságának emlékére ajándékozzuk meg ma gyermekeinket.

Hívek könyörgése:

1.Segíts egész héten kitartanunk az éber figyelemben, a virrasztásban, az imában és a jó tettekben! Hallgass meg, Urunk!
2.Erősítsd meg bizalmunkat, hogy hittel és reménnyel tegyük eléd mi is tehetetlenségeinket, bénaságainkat! Hallgass meg, Urunk!
3.Bocsásd meg vétkeinket is és add, hogy ezek a találkozások veled és egymással felnyissák a szemünket Isten titkainak szemlélésére! Hallgass
meg, Urunk!
4.Hogy tanúid, az Igazság és az Örömhír hirdetői örömmel hirdessék, hogy közel van Országod, közel vagy Magad is! Hallgass meg, Urunk!
5.Szent Miklós mai ünnepe és közelgő jöveteled bátorítsa a csüggedt szívűeket és mindazokat, akik bátorításra szorulnak! Hallgass meg, Urunk!
6.Küldd el a titokban örömöt szerző "Mikulást" azokhoz a gyerekekhez is, akik ajándékot még sohasem kaptak, talán még jól sem lakhattak soha
életükben! Hallgass meg, Urunk!
7.Köszönjük, hogy az egyházban már Szent Miklós korában is adtál olyan szentet, aki együtt érzett a szenvedőkkel, aki segített a bajba jutottakon!
Nevelj belőlünk példáját követő keresztényeket! Hallgass meg, Urunk!

Élete: Gazdag családba született, és már gyermek korától biztosítva volt számára a vallásos nevelés. Bébi koráról tartja a hagyomány, hogy böjti napokon csak egyszer szopott. Nagyobb korában nem követte társait azok szilaj szórakozásaiban, inkább templomokat látogatott. Amikor szülei elhunytak, gazdag örökségét jóra igyekezett használni.

Egy elszegényedett nemes ember élt akkoriban városában, aki három szép leányát nem tudta kiházasítani vagyon hiányában. Amikor Miklós erről
tudomást szerzett, egymás utáni éjszakákon egy-egy zacskó aranyat dobott be titokban hozzájuk. Az elsőt a boldog apa még égi ajándéknak képzelte, de a harmadiknál megleste szentünket. Lábaihoz borulva köszönte meg a jóságot, ez persze nagy zavarba hozta Miklóst, aki szeretett volna ismeretlen
maradni.

Törökország területén a lyciai Myrában éppen püspökválasztás volt, amikor Miklós a templomba bement, és a Szentlélek sugallatára ekkor őt választották püspökké.

Ekkoriban történt, hogy egy viharba került hajó legénysége a végveszélyben kétségbeesetten fohászkodott Miklós püspök segítségéért. Feltűnt a
zürzavarban ekkor egy ismeretlen (mondja a legenda), aki a hajó órában megjavította és beállította a vitorlázatot és kötélzetet. Segítségével a hajó
hamarosan partot ért, megmenekültek. Ekkor azonban az idegen nyomtalanul eltűnt. A hálás hajósok a templomba mentek menekülésüket Istennek megköszönni, és ott döbbentek rá, hogy az ismeretlen segítő Miklós püspök volt, akit segítségül hívtak.

Hallotta egyszer Miklós püspök, hogy ki akarnak végezni városában három ártatlan embert, ugyanis a helytartó szemet vetett vagyonukra. Miklós futva
hagyta magukra a császár éppen nála levő küldötteit, erőszakkal akadályozta meg a kivégzést. Amikor a küldöttek dolgukat kiválóan elvégezték, és visszatértek a császárhoz, jó munkájukat a császár hálásan megjutalmazta. Az udvari intrika azonban nem nézte jószemmel sikerüket, hamis vádakkal börtönbe juttatták őket, sőt már kivégzésüket is kitűzették. A császári küldöttek ekkor, visszaemlékezve Miklós püspök hősies segítőkészségére,reménytelenségükben szentünkhöz fohászkodtak. A segítség ekkor sem maradt el. Szent Miklós megjelent álmában Konstantin császárnak és ráparancsolt, hogy a három küldöttet még az éjjel bocsássa szabadon. Konstantin személyesen nem ismerte Miklós püspököt, nem is akart az álomnak engedelmeskedni. Mivel nem tudott már tovább aludni, felkelt, és még az éjjel elment a császár az ítéletet hozó bíróhoz. Meglepetésükre a bíró ugyanazt a látomást álmodta. Nekiláttak ezért, gyorsan újravizsgálták az ügyet, és kiderült, hogy a három hivatalnok ártatlan. Hálás szívvel mentek Miklós püspökhöz köszönetet mondani.

Nagyon idősen, halálát közeledni érezve, Miklós egy angyal segítségével tudott a betegség fájdalmai felett uralkodni. Istennek ajánlva lelkét, szép halállal halt meg 350 körül. Myrában temették el, azonban egy török támadás feldúlta sírját. A keresztesek felszabadították Myra városát, ekkor találták meg csontjait. Kegyelettel vitték biztonságos helyre, Itáliába, Bari városába. A 10. sz.ázadtól terjedt el tisztelete.

Jó Mikulás apóka erre járt az éjjel,
kerekarcú holdvilág mosolygott az égen.
Kinézett az ablakon a hamis kis Bence:
Jó Mikulás apóka, álljon meg egy percre!
Látom, nehéz a puttonya, míg a falut járja,
adja be az ablakon, vigyázok én rája.
Jó Mikulás apóka azt felelte menten:
Kecskére a káposztát nem bízom én szentem!

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség