Főoldal Újdonságok Fórum
Kérdések és válaszok
Kérdezz te is!
Rózsafüzér csoport
Imakérés

tarsalgo[kukac]plebania.net
Levél a moderátoroknak

 
TÁRSALGÓ - Kérdések és válaszok
TANÍTÁS - A liturgiáról

Megszeretném kérdezni, hogy mi a szentelés és az áldás közti különbség?

A liturgikus lexikon a szentelményeknél tárgyalja a szenteléseket és áldásokat. http://www.ppek.hu/k494.htm 

(lat. = sacramentalia)  ,,A szentségek mellett az Anyaszentegyház adott a híveknek szentelményeket is. Ezek a szentségekhez hasonlóan szintén szent jelek, mert nemcsak jelzik az elsôdlegesen lelki hatást, hanem az Egyház könyörgésének erejével azt meg is szerzik'' (LK 60). Amíg a hét szentséget maga Jézus Krisztus alapította, addig a ~ az Egyháztól valók. Egyedül az Apostoli Szentszék létesíthet új szentelményeket, magyarázza azokat hitelesen, megváltoztathatja vagy eltörölheti a meglévôket (ET 1166--67). A ~ gazdag koszorúként veszik körül a szentségeket. Mind a középkori, mind az újkori szertartáskönyvek (Rituale Romanum) igen sok szentelményt tartalmaznak. A II. Vat. ezeknek korunk igényeihez alkalmazkodó átdolgozását kívánja meg. Egyes ~et bizonyos körülmények közt és a fôpásztor ítélete szerint megfelelô lelkületű és adottságokkal rendelkezô világi hívôk is kiszolgáltathatnak. Rendes kiszolgáltatójuk azonban a püspök vagy pap az egyházi hatóságtól jóváhagyott szertartások és formulák szerint. A ~ lehetnek:

1. Felszentelések (dedicationes, consecrationes), melyeket csak felszentelt püspök végezhet érvényesen, vagy olyan papok, akiket erre a jog vagy törvényes engedély felhatalmaz (ET 1169). A felszenteléssel vagy megszenteléssel az Egyház személyeket és tárgyakat véglegesen és ünnepélyesen Istennek szentel. Ilyen: apát- és apátnô- benedikálás, szüzek szentelése, templom-, oltár- és krizmaszentelés. A felszentelés rendszerint krizmával történik.

2. Az áldások (benedictiones) által az Egyház Isten kegyelmét hívja le személyekre és tárgyakra (illetve azok használóira). Az áldásokat, kivéve azokat, melyek a római pápának (apostoli áldás), vagy a püspöknek vannak fenntartva, minden áldozópap megadhatja. Mivel az áldás Krisztus egyetemes papságának gyakorlása, ezért, a kifejezetten fenntartott áldásokat kivéve, a krisztushívôk helyzetüknek és feladatuknak megfelelô áldásokat adhatnak (pl. szülôk gyermekeiknek, házastársak egymásnak; bárki adhat asztali áldást stb.). Az áldás formája: (ha alkalmas, rövid igehirdetés után) az isteni jóság magasztalása és a kegyelmi segítség kieszközlése. Ez utóbbi egy könyörgés és egy jel (kézrátétel, kereszt jele, szenteltvízzel való meghintés, tömjénezés stb.) által történik. Az áldások végezhetôk önállóan, de mise keretében is. Bizonyos napokon és alkalmakkor zárókönyörgéssel és ünnepélyesebb áldásformulával gazdagodik az áldás a mise végén. Szentségi áldás az Oltáriszentség kitételével kapcsolatos áldás cibóriummal vagy szentségmutatóval; ezt csak felszentelt személy adhatja. A nép ,,áldásnak'' nevezi a litániával összekapcsolt szentségi áldást. Ha az áldás -- a felszenteléshez hasonlóan -- személyeknek vagy tárgyaknak tartós szent jelleget ad, benedictio constitutiva a neve (pl. templom, oltár, kehely, keresztelôkút, keresztút, harang stb. megáldása). Ha egyszerűen Isten segítségét vagy oltalmát kéri vele az Egyház, akkor benedictio invocativa-nak hívjuk (pl. balázsáldás, betegek, járművek, házak, lakások stb. megáldása). ,,A szent dolgokat, vagyis azokat, amelyeket felszenteléssel vagy áldással az istentiszteletre szántak, tisztelettel kell kezelni, és nem szabad közönséges vagy nekik meg nem felelô célra használni még akkor sem, ha magánszemélyek birtokában vannak'' (ET 1171). A kelyhet, paténát,
szentségmutatót, keresztelôkutat, keresztutat használatbavétel elôtt meg kell áldani, ezt pap is végezheti; a liturgikus szereket és ruhákat illô megáldani használatbavétel elôtt. A ,,Szentelések és áldások a Rituale Romanum alapján'' (Bp., 1980) kiadvány tartalmazza a legfontosabb egyházi évhez, személyekhez és tárgyakhoz kapcsolódó áldásformákat. temetés, exorcizmus (ördögűzés), húsvéti gyertya, krizmaszentelési mise, Áldások könyve, apostoli áldás, szentségek.


Amennyiben a választ ki tudod egészíteni, további szempontokat vagy segítséget tudsz adni, oszd meg velünk és a kérdezővel!
(A hozzászólás csak engedélyezést követően jelenik meg.)

Hozzászólás:


Aláírás (név, becenév):

Ellenőrzésként az aktuális év:

Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség