Főoldal Újdonságok Fórum
Plébániák
Templomok
Szerzetesrendek, rendházak
Lelkipásztorok, szerzetesek
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
Egyesületek
Alapítványok
Oktatási intézmények
Könyvesboltok, kiadók
Zenészek, együttesek
Egyéni bemutatkozások

vendegszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
VENDÉGSZOBA

Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja
Bekerült: 2018.01.10.
Megnyitva 454. alkalommal

Kategória: Szerzetesrendek, rendházak
Egyházmegye: Eger
Település: Sárospatak

Weboldal: http://erzsebetnoverek.communio.hu/
(Innen látogatták: 243 alkalommal)

Kapcsolódó vendégek
Jelenleg nincs.

Bemutatkozás:
Szent Erzsébet Kolostor -Sárospatak Magyarországon a rend tagjai a XX. Század folyamán, néhány évtizeden át a budapesti lengyel plébánián dolgoztak. Egy nővér -Andrea- él Olaszorszagban, aki Erdélyból származik, de ott lépett be a közösségbe. A 2010-ben nővérek döntött úgy, hogy fontos nekünk, hogy közösségünk védőszentjének városában –Sárospatakon- jelen legyen a karitász szentjének karizmája. A nővérek 2011. májusában érkeztek példaképük és pártfogójuk Árpád-házi Szent Erzsébet szülővárosába Sárospatakra, hogy letelepedve jel legyenek, és Szent Erzsébet példájával szolgáljanak.
Akkar Ternyák Csaba érsek áldásával, Kecskés Attila plébános segítségével kezdtük négyen a missziót: Kanizja nővér, Ágnes nővér, Malwina nővér és Zsuzsanna nővér. Mindnégyen lengyelek. A város magyaros vendégszeretete, a hagyományos lengyel-magyar barátság megkönnyíti. Szent Erzsébet szenvedélyes szeretettel szerette az Istent és az embert. Segítségével, és a róla elnevezett közösségen keresztül remélhetően sokan megtapasztaljuk Isten szeretetét.
Az egyik legfontosabb küldetésük ma Sárospatakon,
- hogy itt vannak,
- hogy Istennek adott életüket itt élik meg szent fogadalmaik szerint és egymás iránti tiszteletben és jó akaratban,
- hogy innét imádkoznak a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának az egész világon élő tagjaiért.
Szent Erzsébet egy nagy tüzet rakatott, amit az emberek körül ültek, énekeltek, beszélgettek, melegedtek a tűznél. Erzsébet pedig mondta övéinek: Látjátok, boldoggá kell tenni az embereket.
Patakon a kolostori életnek ilyen nagy tűzzé kell válnia –ahol Erzsébet is ott van -, és akkor majd jönnek mindenféle emberek, hogy vigasztalást, örömet, békét találjanak, vagyis megtapasztalják a nővérek által Isten szeretetét.

Hogyan született A Szent Erzsébet Nővérek Kongregaciója?
Szent Erzsébet Nővéreinek Kongregációját Wolff Klára alapította, aki érezve a hivatás kegyelmét válaszolt Isten hívására, hogy szolgáljon Istennek a betegekben és rászorulókban. Krisztus szavai szerint: „Amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek”, ápolni akarta a betegekben „Krisztus szenvedő tagjait”. Ez a karizmatikus adomány adta a kezdetét a kongregációnak, melyet Wolf Klára Merkert Máriával és Matilddal, meg Werner Franciskával együtt hívott életre 1842-ben Nysa-ban. Az új alapítást Jézus legszentebb szívének ajánlották. Az alapító anyák Árpád-házi Szent Erzsébetet választották patrónusnak, hogy az ő példája nyomán szolgáljanak Krisztusban a szenvedő emberiségnek. A kongregáció fejlődéséhez és a lelkiség megvalósulásához különösen hozzájárult az alapító és a közösség első generális anyjának, Merkert Mária Lujzának boldoggá avatása, mely 2007-ben Nysa-ban történt.
Szent Erzsébet Nővéreinek Kongregációja pápai jogú szerzetesi közösség. A szerzetesi fogadalom által a nővérek mindenek előtt a megszeretett Isten tulajdonába adják magukat. Kötelezik magukat egész életükön át közösségben élni az Istennek fogadott tisztaság, szegénység és engedelmesség fogadalma szerint a konstitúciónak megfelelően.
Nővéreink beosztás szerint helyi közösségekben, szeretetteljes légkörben élnek együtt. Egymást megerősitve és támogatva, őszinte érdeklődéssel segitik lelkielőrehaladásukat, egyéni kezdeményezésüket és kreativitásukat mindennapi és apostoli életükben., egyházi küldetésükben.
Szerzetesi közösségben élve, nővéreink együtt imádkoznak, együtt étkeznek, együtt apostolkodnak és Isten Országát együtt építenek.
Micsoda a szerzetesi fogadalom?
Istennek szentelt tisztaság: Az Istennek szentelt tisztaságra való hivatás a Szentlélektől kapott érdemtelen kegyelem, melyet csak a hitt által lehet megérteni. Az Isten országáért vállalt tisztasági fogadalom által a nővérek kötelezik magukat a szüzességben és a külső és a belső tökéletes önmegtartóztatásban. Ily módon tanúságot tesznek arról, hogy Krisztus életünk egyetlen beteljesítője.
Sokszor kérdeznek......
A női (anyai) hivatás hogyan élhető a szerzetességben?
Szokták mondani, hogy az lesz jó szerzetes, aki jó anya lenne. A szerzetességgel nem szűnünk meg nők lenni, és nem kell megtagadnunk az anyai hivatást, csak más formában éljük meg. Bár természetes, hogy az élet bizonyos szakaszaiban a saját gyermekek hiányát is érezzük, a ránk bízottakért való aggodalom, imádság, az ő segítésük és útjuk Isten felé való egyengetése, a feltétel nélküli szeretet, amellyel feléjük igyekszünk fordulni, mind lehetőséget adnak arra, hogy anyai szeretettel munkálkodjunk az ő örök életre való megszületésükön. Ez a lelki anyaság leginkább Mária szűzi anyaságához hasonlít: azáltal, hogy egészen átadja magát Istennek, Jézust hordozza és Jézusnak ad életet, ezáltal válik mások anyjává is.
Szegénység:A szegénység fogadalma által a nővérek elhatározzák magukat, hogy Krisztus szegénységéből részt vesznek, Aki értünk mindent elhagyott és vállalta a szolga alakját. „Így tehát aki közületek nem mond le mindenről, amije van, nem lehet az én tanítványom.” Krisztus szavaiban benne foglaltatik az égész élet célja. Ez abból áll, hogy állandóan megvetjük ennek a világnak a javait, amelyek nehezítik az Istennel való kapcsolatot és Krisztusban találjuk meg az egyetlen gazdagságot.
Engedelmesség:Az engedelmesség fogadalma által a nővérek saját akaratukat teljesen átadják Istennek, Aki saját magáról azt mondja „Az eledelem teljesíteni annak akaratát, Aki engem küldött.”
Mivel foglalkoznak a nővérek?
Isten személyes szeretetét hirdetjük a különböző feladatokban. Apostoli küldetésünk örömteli szolgálat.
Elhivatottságunkat Isten dicsőítésében és az Ő országának építésében való tevékenységben valósítjuk meg, a következő módon:
• evangéliumi tanácsok szerinti élet által,
• szegények, betegek és idős személyek szolgálata által,
• gyerekek és fiatalok keresztény nevelése által,
• felnőttek hitoktatásában.
Rendünk karizmájához hűen, Isten országát a mai világ igényeit figyelembe véve szolgáljuk. Nyitottak maradunk az új feladatokra, melyek mindenkor az idő és hely körülményeitől függnek, s amelyeket az Egyház ránk bíz: „Hivatásunk a betegeknek és szenvedőknek nyújtandó segítség, mindig és mindenhol, ahol ilyeneket találunk.”

küldetés : A Kongregáció 9 tartományt és 3 régiót foglal magába. A hat lengyel provicián kívül- Wroclaw, Katowice, Nysa, Posen, Thorn és Varsó- egy-egy provincial létezik Németországban, Olaszországban és Norvégiában; ezeken kívül három régió létezik: Brazíliában, Oroszországban és Svédországban. Apostoli- karitatív munkájukkal a Szent Erzsébet Nővérek jelenleg a következő 19 országban vannak jelen: Brazília, Bolívia, Dánia, Németország, Grúzia, Olaszország, Izrael, Kazahsztán, Litvánia, Norvégia, Palesztina, Paraguay, Lengyelország, Oroszország, Svédország, Tanzánia, Csehország, Magyarország és Ukrajna. a nővérek a kezdetektől az irgalmas szeretet lelkületével szolgálták a betegeket, szegényeket és házukat elhagyó embereket. Mindig oda mentek, ahol legnagyobb volt a szükség. Így ma is a betegápolásnak szánják magukat a kórházakban, az idősek otthonaiban ésa fogyatékosok, valamint a pszichésen sérült gyermekek számára létrehozott otthonokban folyó munkában, továbbá a vallásos nevelesében, különösen a gyermekek és fiatalok nevelesében. Szegénykonyhákat tartanak fenn. Foglalkoznak rákos betegekkel, csonka családok gyermekeivel, hajléktalanokkal, menekültekkkel, AIDS betegekkkel, kábítószerfüggőkkel és elítéltekkel.
Hogyan imádkoznak nővérek? Isten végtelen szeretetének viszonzásaképpen naponta részt veszünk a szentmise áldozatban, személyes és közösségi imában, melyek egyre szorosabban fűznek össze bennünket Urunkkal.
A napi zsolozsmával bekapcsolódunk az egyetemes Egyház imájába.
Máriának – Jézus Anyjának kiváltságos helye van az üdvösség isteni tervében. Ő a példaképünk a hitben és a Krisztushoz vezető utat mutatja számunkra. Tiszteljük Máriát, mint Közvetítőnket, aki segítségünkre van Istennel való egyesülésünkben és abban, hogy jobban szolgáljuk felebarátainkat.
Az Egyházzal közösségben ünnepeljük meg a liturgikus Mária ünnepeket, és Mária iránti szeretetünkből adódóan mondjuk el minden nap a rózsafűzért. Hálával elmélkedjük át az Úr és az ő Szent Anyjának, illetve égi édesanyánknak az örvendetes, a fájdalmas és dicsőséges titkait.
Lelkület: A kongregació különös lelkiségéhez tartozik Jézus Szentséges Szívének tisztelete, amiről a nővérek azt tanulják meg, hogy egészen elmerüljenek, rejve érezzék magukat Istenben, hogy feltétel nélkül szeressenek és készek legyenek saját életüket is feláldozni. Egy másik fontos eleme a lelkiségüknek a szeretetük Szűz Mária iránt. Isten Anyja segíti őket abban, hogy Istennel való kapcsolatukban és az emberszeretetből fakadó szolgálatukban növekedjenek. Árpád- Házi Szent Erzsébet példáját követve, aki azzal tűnt ki, hogy a szegényeket különösen is szerette, megosztják másokkal, amit ők maguk is Istentől kaptak.
hétköznap:
6.30 elmélkedés
7.00 reggeli dicséret olvasmányos imaórával
7.30 reggeli
13.00 ebéd
14.45 Az Oltáriszentség látogatása
Napközi imaóra
Kb.15.00 Isten irgalmasság rózsafüzér
17.00 szentségimádás
Esti dicséret
18.00 vacsora
18.25 rózsafüzér (templomban)
19.00 SZENTMISE
20.00 Befejező imaóra (egyéni)
Melyek a szerzetesi képzés szakaszai ? Hittel való döntés …
JELENTKEZÉS/ASPIRÁLÁS
A jelentkező, aki érdeklődik a szerzetesi élet iránt:
• otthonában lakik, és tanul vagy dolgozik. Aki kész az aspirantúra idejét elkezdeni, havonta keresi fel a szerzetesházat, hogy ilyen módon ismerkedjen a szerzetesi közösséggel, közben önvizsgálatot tart a szerzetesi életre tekintettel.
VAGY
• beköltözik a rendházba és fokozatosan egyre jobban bekapcsolódik a közösség életébe, és ezáltal önmagát és saját indítékait jobban megismeri, tisztázza és elmélyíti keresztény és szerzetesi hivatását.
POSZTULÁNS IDŐSZAK (JELÖLT IDŐ)
0,5-2 év

• Ez alatt az idő alatt a jelölt a nővérekkel noviciátusi közösségben él.
• a magisztra vezetésével felkészül a noviciátusra.
• Megtapasztalja közösségünk szerzetesi életmódját
• Bevezetés az imaéletünkbe
• Megkezdődnek a szerzetesi élettel kapcsolatos tanulmányai

NOVICIÁTUS (ÚJONCIDŐ)
1 év
• A noviciátus beöltözéssel kezdődik
• Külső jelként a novícia megkapja Közösségünk ismert öltözékét – szerzetesnővéri öltözetet, fehér fátyollal, valamint szerzetesrendi nevet.
• a Konstitúció, a Direktórium, valamint a provincia aktuális alapszabályai és a Zsolozsmáskönyv az imaórák liturgiájának végzéséhez átadása.
• Egy intenzívebb képzés a lelki élet elmélyítésére
• Rend Szabályzatának megismerése és elsajátítása
• A tisztaság, szegénység és engedelmesség fogadalmának mélyebb megértése és megélése

IDEIGLENES FOGADALMAK IDŐSZAKA (egyszerű fogadalmas nővér/junior)
5 év
• A noviciátus befejeztével a novícia meghatározott időre leteszi a tisztaság, szegénység és engedelmesség fogadalmát
• Megkapja a fekete fátyolt és a Kongregáció érmét, Szent Erzsébet érmét.
• Küldetést kap, hogy a rend egyik helyi rendházában éljen és aktívabban kapcsolódjék be a közösség életébe és az apostoli munkákba
• Teljes mértékben követi az evangéliumi tanácsokat a Rend szellemében
• A kongregációban rendszeres továbbképzésen vesz részt, hogy megerősödjék lelkében a rend karizmája, és hogy mélyebben megértse és élje a rend apostoli és imaéletét Szabályzatunk szerint
ÖRÖKFOGADALOM
• A püspök jelenlétében, nyilvánosan fogadunk ÖRÖK tisztaságot, szegénységet és engedelmességet a Szent Erzsébet Nővérek Kongregaciójában
• Az örökfogadalmas nővér aranygyűrűt kap, amit a jobb kezén visel annak jeléül, hogy teljesen Krisztushoz tartozik
• Egyre jobban elmélyül az ima- és szentségi életben, Szentírás, lelki olvasás és további tanulmányok segítségével
• Egy életre elkötelezi magát, hogy Isten személyes szeretetének hirdetője legyen
• Az örök fogadalom után a szerzetesi életre való felkészülés befejeződik.
• Ugyanakkor az Istenkapcsolat állandó elmélyítése folytatódik, és az álladó továbbképzés, hogy Istent és az embereket áldásokban gazdagon tudjuk szolgálni.

Kapcsolódó hírek
Jelenleg nincs.
Kapcsolódó zenei albumok, előadások
Jelenleg nincs.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség