Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Magyar litániák (Áldások, imádságok / Litániák)
Bekerült: 2006.01.27. 11:53
Megnyitva: 2022. alkalommal

Engesztelő litánia magyarságunkért

Istenünk, hálát adunk neked, hogy történelmünk alakításával meghívást kapott népünk az igaz hitre. Köszönjük Urunk, hogy minden hűtlenség ellenére kiemeltél bennünket a bajból, kivezettél minden kilátástalanságból. Az elpártolás, lanyhaság, divatos anyagelvűség kísértése ma sem múlt el a fejünk fölül. Ezért kérünk, Istenünk, fogadd el engesztelésünket és fékezd meg a ránk leselkedő erkölcsi veszélyeket.

Engesztelünk téged Istenünk, népünk történelmi botlásaiért.
– Irgalmazz magyar népünknek, Urunk!
A pogánysághoz véres harcok árán való ragaszkodásért.
Árulásainkért.
Türelmetlenségeinkért.
Ellenségeskedő nagyravágyásunkért.
Felesleges harcainkért.
Az egyházzal való szembefordulásainkért.
Engesztelünk téged az igazságtalan uralkodók bűneiért.
A társadalmi igazságtalanságokért.
A köztünk élő szegények és nyomorultak cserbenhagyásáért.
A házasságtörésekért, paráznaságokért.
Az elpusztított magzatokért.
Az egymással és másokkal szembeni becstelenségekért.
Minden esetért, amikor vagy vert, vagy ölt magyart.
Az elhagyatott vidékek népének lelki felkarolásának elhanyagolásáért.
Trianon tragédiájának elfelejtéséért.
Elszakadt területeink magyarságának elhanyagolásáért.
A kommunizmussal való megalkuvásért.
A liberalizmus befogadásáért.
A hitélet elhanyagolásáért.
A magyartalan divatok bálványként imádásáért.
A magyarság és kereszténység ellenségeinek támogatásáért.
Az egymás közti széthúzásért, féltékenykedésért.
Környezetünk megóvásának elhanyagolásáért.
A szellemi kincsünkben való művelődés elhanyagolásáért.
Minden meggondolatlan gyűlölködésért.
Az egyéni haszonlesések rombolásáért.
Az ifjúság hitre és magyarságra nevelésének elhanyagolásáért.
Minden szentségek nélkül felnőtt gyermekért, fiatalért.
A részegeskedésekért, amelyek nemzetünkre szinte háborús csapást mérnek.
A kábítószerek elterjedése elleni harcban történt meghátrálásunkért.
Minden fajtalanságért, embertelenségért, természetellenességért.
A nemzeti elkényelmesedésért.
Minden családi béke elhanyagolásáért.
Főpapjaink, papjaink megrágalmazásáért.
A templomainkról, papjainkról való gondoskodás elmulasztásáért.
A papi és szerzetesi hivatások visszautasításáért.
A katolikus sajtó elhanyagolásáért.
Betegségükben szentségekkel el nem látott halottainkért.
Beszenteletlen sírjainkért.
Nemzetünk lelki újjáéledésének reményében engesztelve kérünk:

A Szentlélek segítségül hívása magyarságunkért

Urunk, Mennyei Atyánk! Minden érték és minden nemes emberi szándék tőled származik, mellyel Szentlelked által igyekszel testvérré, a nemes lelkű gondolkodásban közösségbe vonni minket. Kérünk, gyarapítsd népünk körében az igazlelkűséget, a tiszta és építő kultúrát és a lelkes igényességet és érdeklődést mindezek iránt.

Áraszd ki nemzetünkre Istenünk a Pünkösdkor apostolaidra elküldött Vigasztaló Lelket, amely őket is reménnyel, lelkesedéssel és bölcsességgel halmozta el.
– Küldd el magyar népünkre Szentlelkedet Urunk!
Add, hogy minden felszínes és romboló hatással szemben azt válasszuk, ami bölcsességet, lelki kifinomultságot nyújt és hozzád vezet.
Adj fiataljaidnak kedvet a tanuláshoz, a műveltséghez, a szellemileg igényes élethez.
Adj ellenállókészséget a szabadelvűséggel, erkölcsi szabadossággal, önkényes vallási fantáziálással szemben! Áldd meg művészeink, tudósaink munkáját, hogy a Te gondolataidat közvetítsék munkájukkal, és az embereket igyekezzenek összhangba hozni a teremtett világgal.
Add, hogy a művészet minden területén előtérbe kerüljön a keresztény-nemzeti eszmevilág, ezáltal pedig a valóságos esztétikai értékrend.
Ne engedd Urunk, hogy a közszellem megmérgezői, a konkolyt vető emberek, háttérbe szoríthassák a Te bölcsességedet és dicsőségedet tükröző, tőled tehetséget kapott egyéniségeket.
Ne engedd, Urunk, hogy a tudomány a pénzvilágot és a hatalmat szolgálja, inkább add, hogy megfelelő etikai iránnyal az emberiség és a nemzet fejlődését segítse elő.
Adj családjainknak természet szeretetet, hogy ezáltal teljesebben fogadhassanak be Téged, ajándékozó, teremtő Atyánk mindennapi életükbe.
Segítsd a szülőket, hogy tudatosan odafigyeljenek gyermekeiknek a Te örök törvényeid szerinti nevelésére.
Adj türelmet a szülőknek, hogy szeretettel tudjanak távol tartani gyermekeik életétől minden ostromló, káros hatást.
Adj bölcsességet, és minél nagyobb hozzáértést a nevelőknek, pedagógusoknak a tudás helyes szemléletben való átadásához.
Add, hogy gyermekeinkkel, ifjúságunkkal foglalkozó pedagógusaink valóban erkölcsi példaképeink lehessenek.
Adj fiataljainknak igaz, hűséges és jó barátságokat!
Adj fiataljainknak, olyan tiszta és a Te országoddal összeegyeztethető szerelmet, amely boldog családi életek bölcsője lehet.
Adj a házastársaknak következetességet mindabban, amit házassági esküjükben megfogadtak.
Add, hogy családjaink sejtekként egyházad megjelenítői és jelei lehessenek a közös imádság, erkölcsi rend és a szentségek közös és rendszeres vétele által.
Adj nemzetünknek szenteket, akiknek példája lelkesíti és helyes irányba tereli a közgondolkodást.
Adj nemzetünknek olyan vezéregyéniségeket, akikre felnézhetünk, mert a Te erődet és a Te gondolataidat tükrözik a közigazgatásban, történelem formálásában is!
Adj békés és fegyelmezett rendet a társadalomnak, amely alkalmat ad arra, hogy mindenki lelkiismerete szerint élhessen.

Istenünk, Atyánk, jó néhányszor érezzük úgy, hogy már csak a Te erőd segíthet nemzetünk fennmaradásához. Kérünk vezess minket benső megújuláshoz, hogy sorsunk a helyes és neked tetsző eszmék felszításával alakuljon tovább a megerősödés felé. Ámen.

Litánia magyarságunkért, a hit ajándékáért

Istenünk, a Te meghívásod tudata mindig reménységet ad, a legkilátástalanabb helyzetekben is tudunk hinni abban, hogy Te, a leghatalmasabb Úr, aki küldetést adtál nemzetünknek, erőt is adsz a fennmaradásra. Adj nekünk pártfogásodba vetett bizalmat, hogy ebből naponként és korszakonként megújult erővel legyünk képesek önzetlenül cselekedni a közösségért, akaratod szerint. Ámen.

Urunk, segítsd nemzetünket, hogy elegendő pap és szerzetes legyen a plébániák ellátására.
– Erősítsd meg hitünket, Urunk!
Juttasd el az evangélium fényét a legelrejtettebb településekre is!
Élénkítsd fel az emberek szívében a legfontosabb igazságokra irányuló hiányérzetet, hogy minél több család áttörhesse magát a tömegkommunikáció romboló hatásán.
Add, hogy eleven példaként hasson törekvéseinkre magyar szentjeink élete és számtalan küzdelme hazánkért, egyéni és családi életszentségükért.
Segíts, hogy minden történelmi nehézséget próbatételként fogjunk fel és így próbáljunk helytállni bennük.
Add, hogy a közös hitvallás testvérisége az emberi ellentétel fölé emeljen bennünket.
Segíts, hogy nemzetünkön teljesülhessen Szent Fiad terve, mellyel a világ minden népének megtérítését az apostolokra bízta.
Segíts olyan vezetőket országunk élére, akik minden erejükkel az igazságosság, a tisztesség, a lelkiismeret és az alapvető keresztény erkölcsi értékek szerint igyekeznek formálni a közgondolkodást.
Ne engedd gyermekeinket hitetlenül felnőni.
Fékezd meg Istenünk a szekták és minden rólad hamis képet festő irányzat térhódítását.
Adj egyházadnak olyan példaadó erkölcsi tisztaságot, amely vonzó tud lenni az egészséges lelkiismeretű emberek számára.
Adj püspökeinknek, papjainknak, híveinknek olyan apostoli lelkületet, amellyel folytathatják az apostolok küldetését.
Erősítsd meg a szenvedőket, hogy felfogják szenvedésük értékét, türelemmel viseljék és örömmel ajánlják fel a Te országod nagy céljaiért.
Segíts valamennyiünket, hogy nagy megbecsüléssel vegyük körül idős, beteg, magányos és bajba jutott testvéreinket, meglátva bennük Krisztus arcát.
Add meg egész nemzetünknek az imádság és az áldozatvállalás lelkületét.
Világosíts meg mindannyiunkat, hogy történelmünk tanulságait a Te szempontjaid szerint tudjuk értékelni.
Add, hogy családjaink vállalják a tőled érkező bőséges gyermekáldást, és felelősséggel fogadják az élet ajándékát.
Urunk, szabadítsd meg népünket a rosszindulatú, értékromboló, a sötétség küldetésében járó hatalmaktól.
Add meg, hogy a magyar jövő egyértelműen keresztény jövő legyen.

Urunk, Jézus Krisztus, teljesedjék be rajtunk terved, hogy egész nemzetünk elfogadja az evangéliumot, és egyházad által törekedjék az üdvösség elnyerésére, addig pedig a keresztény életszemlélet elsajátítására és elterjesztésére, aki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

forrás: Horváth István Sándor atya

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Magyar litnik.doc (35 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség