Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Szállást keres a Szent Család (Színdarabok / Karácsonyra)
Bekerült: 2003.12.01. 18:33
Megnyitva: 11277. alkalommal

Felhasználható családi vagy templomi közösségekben

Szállást keres a Szentcsalád, de senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen aki befogadja, Őt, ki égnek, s földnek Ura.
Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába Betlehemnek városában.
Legalább ti jóemberek, fogadjátok a Kisdedet.
Házatokra boldogság száll, ha betér az égi Király.
Ne sírj tovább Szűzmária, ne menjetek ma máshova.
Szállásunkat mi megosztjuk Kisjézuskát befogadjuk!

Vezető: A Szent Család alakjait, Józsefet, Máriát és Jézust idézzük most magunk elé. Nemcsak a múlton akarunk most elgondolkodni, hanem
életpéldájuk, hivatásuk teljesítéséből mind jobban szeretnénk megérteni, felismerni saját feladatainkat. Segítségükkel, áldásukkal pedig szeretnénk minél
hűségesebben teljesíteni, amit Isten vár tőlünk.

LELKIISMERETVIZSGÁLAT

I. alkalom: Időt szakítani...
II. alkalom: Örömet, derűt, biztonságot adni, szolgálni...
III. alkalom: Egymásnak védelmet nyújtani a bajban hűségesnek lenni...
IV. alkalom: Megköszönni, hálát adni...

IMÁDKOZZUNK CSALÁDJAINKÉRT!

1.Ó Szent Család, vedd oltalmadba keresztény családjainkat és ápold bennük a családi élet erényeit! - Kérünk téged, hallgass meg minket!
2.Ó Szent Család, taníts meg Isten akaratát keresve megküzdeni nehézségeinkkel! - Kérünk ...
3.Ó Szent Család, növeld a keresztény házastársak hűségét, szeretetét és áldozatos lelkületét ! - Kérünk ...
4.Ó Szent Család, segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta szeretettel és komoly felelősségtudattal készüljön házastársi és szülői hivatására! - Kérünk...
5.Ó Szent Család, segítsd a nagyszülőket, hogy felismerjék és teljesíteni is tudják azt a nagy feladatot, ami gyermekeik és unokáik nevelésében még
mindig rájuk vár! - Kérünk ...

Jézus, Mária, József! Látjuk, hogy gyengék vagyunk. Segítsetek nekünk abban, hogy változzunk, hogy bűneinket megbánjuk, szép elhatározásokat
tegyünk és azokat meg is tartsuk.

Bűnös néped sírva kiált Hozzád, ne takard el üdvösséges orcád.
Jöjj apaszd el könnyeinknek kútját, igazítsad el üdvösségünk útját.

Ének Szent Józsefről:

Áldunk Isten jó szolgája, Szent Családnak hű sáfára.
Kire Isten megváltásunk titkát bízta,
- mert a lelked igaz volt és szíved tiszta.

IMÁDKOZZUNK AZ ÉDESAPÁKÉRT!

1.Istenünk, Szent Józseffel, a családapák védőszentjével könyörgünk hozzád! - Kérünk...
2.Add meg Urunk, a keresztény édesapáknak azt a kegyelmet, hogy Szent József példája szerint áldozatos gondviselői legyenek családjuknak. -
Kérünk...
3.Tápláld Urunk az Édesapák munkaszeretetét, hogy könnyebbé váljon kötelességteljesítésük, és becsületes munkájuk eredményeképpen add meg a
mindennapi kenyerünket! - Kérünk...
4.Növeld hitüket, hogy Szent József példája szerint apai tekintélyük Isten erejéből táplálkozzék és biztos támasza legyen gyermekeik fejlődésének! -
Kérünk...
5.Adj Urunk az Édesapáknak gyengédséget, figyelmességet hitvestársuk iránt, hogy a mindennapi nehéz munkában se feledkezzenek meg kifejezni
szeretetüket!

Feleség: Uram, már nem egyedül haladok hozzád, hanem férjemmel együtt. Őérte könyörgök hozzád. Világosítsd meg őt, hogy céljait, feladatait a Te
elképzelésed szerint keresse és oldja meg. Érintsd meg lelkét, hogy fontosnak tartsa néha elcsöndesülni és Veled megosztani a nehéz felelősségnek
terhét. Ha nem is talál mindig időt arra, hogy imádkozzék, fogadd el helyette az én imámat. Áldd meg munkáját és áldd meg szerelmünket! Ámen.

Jézus, Mária, József! Látjuk, hogy gyengék vagyunk. Segítsetek nekünk abban, hogy változzunk, hogy bűneinket megbánjuk, szép elhatározásokat
tegyünk és azokat meg is tartsuk.

Bűnös néped sírva kiált Hozzád, ne takard el üdvösséges orcád.
Jöjj apaszd el könnyeinknek kútját, igazítsad el üdvösségünk útját.

Mária ének (tetszés szerint, például):

Mária, hozzád száll imánk, tiszta virága az égnek.
Mária gyönyörű liliomszál, Szűzanya, téged kérlek:
refr.: könyörögj értem Jézusnál, könyörögj értem Szűzanyám,
követni vágyom Szent Fiad, mert túl sok a bűnöm már.
Mária ragyogó ékesség, egyetlen IGEN a földön.
Egyedül tiszta és egyedül jó, Istenhez egyedül méltó:
Könyörögj értem Jézusnál...
Mária, Mária, Mária, Szentlélektől áldott, Mária
hozzád esdeklem, könyörögj érettem:
Könyörögj értem...

IMÁDKOZZUNK AZ ÉDESANYÁKÉRT!

1.Istenünk, Szűzmáriával, Égi Édesanyánkkal könyörgünk hozzád! - Kérünk...
2.Add meg Urunk az Édesanyáknak az okosság kegyelmét, hogy gyermekeiknek az örök javak megbecsülésére példát adjanak, és a családban
mindenki bátran hagyatkozhasson reájuk! - Kérünk...
3.Add meg Urunk az Édesanyáknak a lelkierősség kegyelmét, hogy áldozatos lélekkel szolgálják házastársuk és gyermekeik földi és örök
boldogságát! - Kérünk...
4.Add meg Urunk az Édesanyáknak a türelem kegyelmét, hogy kedvüket ne veszítsék, ha nem látják munkájuk, áldozatuk eredményét! - Kérünk...
5.Add meg Urunk az Édesanyáknak az Isten- és emberszeretet kegyelmét, hogy anyai és hitvestársi szeretetükkel példát adjanak és boldogságot
sugározzanak! - Kérünk...

Férj: Istenem, te úgy rendelted, hogy családban élve segítsük, boldogítsuk egymást. Adj szeretteimnek, hitvestársamnak és gyermekeimnek jó
egészséget, boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet; ajándékozd nekik békességedet! Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk,
hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, amit ránk küldesz. Add, hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj erőt, hogy amikor
szeretteim elcsüggedek, s keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket és támaszt nyújthassak nekik, Ámen.

Jézus, Mária, József! Látjuk, hogy gyengék vagyunk. Segítsetek nekünk abban, hogy változzunk, hogy bűneinket megbánjuk, szép elhatározásokat
tegyünk és azokat meg is tartsuk.

Bűnös néped sírva kiált Hozzád, ne takard el üdvösséges orcád.
Jöjj apaszd el könnyeinknek kútját, igazítsad el üdvösségünk útját.

Uram Jézus légy velünk, mi egyetlen örömünk,
Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.
Ó egyetlen örömünk, Uram, Jézus légy velünk!

IMÁDKOZZUNK GYERMEKEINKÉRT!

1.Jézusunk, aki magad is gyermekké lettél, hogy segíts rajtunk, hódítsd meg gyermekeink szívét és irányítsd őket Feléd! - Kérünk.
2.Add Urunk, hogy növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt! - Kérünk...
3.Óvd meg őket Urunk minden veszélytől, adj kitartást nekik a bűn elleni harcaikban, és légy velük akkor is, ha mi már nem vezethetjük őket! -
Kérünk...
4.Védd meg ifjúságunkat, gyermekeinket az istentelenség és erkölcstelenség romboló szellemétől! - Kérünk...
5.Segíts meg minket, hogy minden szükségeset meg tudjunk adni gyermekeinknek, és irántad hálás lelkületre neveljük őket a családi otthon
melegével! - Kérünk...

Szülők: Istenünk Előtted nagyon nagy érték a gyermek, jutalmat ígérsz annak, aki csak egyet is befogad a kicsinyek közül. Megköszönjük gyermekeinket,
és azt az örömöt, amely a velük való élet, a nevelésük már eddig is adott. Apai anyai gondunkat, aggódásainkat, félelmeinket szeretnénk megosztani
Veled, mert egyre inkább érezzük, hogy szükségünk van Rád. Fogadd el a mi családjainkat, segíts, oltalmazz a nehézségek idején, légy velünk az
örömeinkben is, hogy áldott legyen, boldog legyen családi életünk. Ámen.

Uram, Jézus kérve kér, szívünk mely bíz és remél.
Add meg néki a nyugalmat, mely minden kinccsel felér!
A szív, amely bíz s remél, Uram, Jézus kérve kér!

1-1 tized az Örvendetes Olvasóból (A Rózsafüzér imádkozása közben gondoljunk saját családunkra!)

Búcsúzó ének:

Ó Jézus, Jézus, ó kegyes Jézus, légy velünk,
Könyörgünk Hozzád, szent békességed add nekünk.
Ha bűn éget, ha ver az élet vihara,
Csillagunk éjben, segíts a vészben, Mária.
Mária őre, hű kísérője, Szent József,
a betegágynál és a végóránál védelmezz!
Ha erőnk nincsen, példátok isteni Szent Család,
ha szívünk tiszta, megnyílik majd a mennyország!
Amen.


I. ALKALOM: IDŐT SZAKÍTANI...

Vezető: A Szentírás megjegyzi Szent Józsefről, hogy igaz ember volt. Nagyon sokat jelent ez: egy Istenre figyelő, Istennel kapcsolatban levő becsületes,
tisztességes emberi életet.

Férj: Szoktam-e időt szakítani arra, hogy Isten akaratát, tetszését keressem?

Vezető: Szűz Máriát imádkozva találja a Jézus születését hírül vivő angyal, és később is jellemző marad reá ez a csöndes Istenre-hagyatkozás.

Feleség: Szoktam-e időt szakítani arra, hogy családom gondját Isten elé vigyem?

Vezető: Jézus csodálatos Atyjához való hűségének a titka a vele való állandó kapcsolat.

Gyermek: Keresem-e a kapcsolatot Istennel, szívesen imádkozom-e, szakítok-e rá időt?

Vezető: Isten boldogságra szánta az embert, és ha akarata szerint élünk, boldogok is leszünk már itt a földi életben is. Ha Istenre kellőképpen figyelünk, Ő
mindig megmutatja, mit kell tennünk közvetlen környezetünkben, családunkban közös boldogságunk, örömteli életünk érdekében.

Férj: Szakítok-e időt arra, hogy házastársammal beszélgessek? Nemcsak a fontos tennivalókkal, hanem egymással is foglalkozunk-e?

Feleség: Szakítunk-e elég időt arra, hogy gyermekeink fejlődését észrevegyük, helyesen irányítsuk?

Gyermek: Szakítok-e elég időt arra, hogy szüleim tanácsát, javaslatát, parancsát megismerjem és így könnyebben engedelmeskedjem nekik? (Itt
következik: "Imádkozzunk családjainkért...")


II. ALKALOM: ÖRÖMET, DERŰT, BIZTONSÁGOT ADNI, SZOLGÁLNI...

Vezető: József Isten-szeretete abban mutatkozott meg, hogy csöndes szolgálattal vállalta, napi munkáját becsülettel húséggel megtéve, hogy menedéke,
gondviselője, biztonsága legyen Máriának, Jézusnak.

Férj: Gondolok-e arra, hogy az Isten-szeretet az én életemben is azt jelenti, hogy mindennapi munkámmal, hűségemmel házastársam és gyermekeim
boldogságát szolgáljam?

Vezető: Mária figyelmes szeretettel, szolgálatkészséggel élt családjában, de résztvevő szeretete családján is túl sugárzott.

Feleség: Figyelek-e arra hogy békés derűs légkör legyen a családunkban,

amely az Isten- és emberszeretet örömét sugározza mások számára is?

Vezető: Jézus tanította és elénk élte, hogy szeressünk minden embert. Szeretni annyit jelent, mint jót tenni, jót akarni.

Gyermek: Törekszem-e feladataimat jól elvégezni, és segíteni környezetemben?

Vezető: Ha figyelmesek vagyunk egymás iránt, könnyebbé, szebbé tehetjük szeretteink életét. A családi életben Isten ezt várja el tőlünk, éppen
boldogságunk érdekében.

Férj: Találok-e legalább néha alkalmat arra, hogy apró, kis figyelmességgel kedveskedjem házastársamnak?

Feleség: Törekszünk-e arra, hogy az örömadás, figyelmesség jellemző legyen családunkra? Legalább néha igyekszünk-e a kívülállóknak is örömet
szerezni?

Gyermek: Megköszönöm-e szüleim, nagyszüleim gondoskodását, áldozatos szeretetét figyelmességemmel? Gondoltam-e már arra, hogy mindennap
legalább egyszer örömet szerezhetnék?

(Itt következik: "Imádkozzunk családjainkért..." )


III. ALKALOM: EGYMÁSNAK VÉDELMET NYÚJTANI, A BAJBAN HŰSÉGESNEK LENNI...

Vezető: József vállalta, hogy Máriának, Jézusnak védelmezője lesz, és ezt a bajok idején is megtartja... a szálláskereséskor, az istálló lakhatóvá tételekor,
az egyiptomi meneküléskor...

Férj: Törekszem-e arra, hogy házastársam, gyermekeim számára nemcsak anyagi, hanem erkölcsi védelmet is nyújtsak? Igyekszem-e szavaimmal és
tetteimmel biztosítani őket hűségemről?

Vezető: Mária Isten akaratába simuló életével biztosította a belső nyugalmat, védelmet családja számára... csendes szenvedéssel viselte a nehézségeket,
Istentől kapott derűvel sugározta be a nehéz órákat is...

Feleség: Tudom-e csöndesen, Isten akaratában megnyugodva vállalni a nehézségeket, és figyelek-e arra, hogy sopánkodásommal, emberi erőinkben való
túlzott bizakodással ne nehezítsem férjem helyzetét? Az én hitem támasza-e férjemnek is, amikor emberi erőink korlátait megtapasztaljuk?

Vezető: Jézus elénk élte és tanította, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja övéiért. Szeretetének legnagyobb jele, hogy
hűséges marad hozzánk a szenvedésben, egészen a halálig.

Gyermek: Tudok-e áldozatot vállalni, lemondani - szeretetből?

Vezető: Isten akkor is szeret, amikor rosszak vagyunk. Jézust éppen akkor küldi el, amikor a leginkább rászorultunk erre, amikor a legbűnösebbek
vagyunk. Jézus maga mondja: a bűnösökhöz, a betegekhez jött...

Férj: Vállalom-e házastársam kiszolgálását akkor is, ha nem érdemli meg? Kiállok-e mellette hibái ellenére is?

Feleség: Hű vagyok-e férjemhez, akkor is, ha nem érdemli meg? Vállalom-e az áldozatot, a csendes szenvedést családomért, akkor is, ha nem köszönik
meg?

Gyermek: Szót fogadok-e szüleimnek, hibáik ellenére is? Meglátom-e áldozatukat, emberi értékeiket akkor is, ha nincs mindenben igazuk? Vállalok-e én is
áldozatot családunkért, szüleimért?

(Itt következik: "Imádkozzunk családjainkért..." )


IV. ALKALOM: MEGKÖSZÖNNI, HÁLÁT ADNI...

Vezető: József csöndes engedelmességgel válaszolt Istennek kiválasztottságára. Mária és Jézus iránti hálája a mindennapos gondoskodásban nyilvánult
meg.

Férj: Észreveszem-e, hogy házastársamban, gyermekeimben Isten megajándékozott engem? Szoktam-e néha köszönetet mondani értük?

Vezető: Mária hálája csodálatos imában fogalmazódik meg, amely azóta is segítséget jelent minden embernek az Isten iránti hála és köszönet
kifejezésében.

Feleség: Észreveszem-e házastársamban, gyermekeimben a nemes, szép érzéseket? Segítem-e őket abban, hogy lelki értékeik kifejezésre jussanak?

Vezető: Jézus istenfiúságának lényeges eleme volt, hogy minden körülmények között bízott Atyjában, mindent és előre megköszönt, hálás volt...

Gyermek: Észreveszem-e Isten szeretetét, gondviselését szüleim gondoskodásán keresztül? Gondolok-e legalább néha arra, hogy szüleim áldozata nem
kötelezően kijáró valami számomra, hanem szeretetük?

Vezető: Ha észrevesszük és gyakoroljuk a hálaadást és köszönetet Isten felé, emberi kapcsolatainkban is gazdagodunk. Jézus azt kívánja tőlünk, hogy
embertársainkban vegyük észre, köszönjük meg Isten szeretetét. Tanuljuk meg a családban egymásnak is kimondani a köszönő szót, legyünk egymás
iránt hálásak!

Férj: Észreveszem-e, megköszönöm-e a rendbentartott otthonomat házastársamnak? Legalább néha megdicsérem-e az elém tálalt ételt? A kikészített
tiszta ruhát megköszönöm-e? Kedveskedem-e feleségemnek?

Feleség: Észreveszem-e, megköszönöm-e ha férjem megkímél a nehéz, fizikai munkától? Észreveszem-e, megköszönöm-e, ha udvarias, figyelmes velem
szemben? Igyekszem-e én is a kedvét keresni?

Gyermek: Meg szoktam-e köszönni, ha kapok valamit? Nem vagyok-e követelőző szüleimmel szemben? Szoktam-e én is adni nekik, legalább valami
figyelmességgel a kedvükben járni?

Jézus, Mária, József! Látjuk, hogy gyengék vagyunk... Segítsetek nekünk abban, hogy változzunk, hogy bűneinket megbánjuk, szép elhatározásokat
tegyünk és azokat meg is tartsuk.

Bűnös néped sírva kiált Hozzád, ne takard el üdvösséges orcád.

Jöjj apaszd el könnyeinknek kútját, igazítsad el üdvösségünk útját.

(Itt következik: "Imádkozzunk családjainkért...")

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség